Předmět: Pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogika
Kód předmětu KPP/PERE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obecná pedagogika - systém výchovy, cíle, prostředky, podmínky a výsledky výchovy. Cíle výchovy a vzdělávání. Kulturní podmíněnost cílů. Současné výchovně vzdělávací cíle. Podmínky výchovy - vnitřní a vnější podmínky, sociální kontext výchovy a psychické podmínky. Prostředky výchovy - didaktický materiál, metody, organizační formy, hodnocení. Pedagog / edukátor. Výchovné styly pedagoga, hodnotová orientace, odborné vzdělání a pedagogické dovednosti. Mezioborové vztahy. Obecná pedagogika z pohledu příbuzných oborů (pedagogická a sociální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie, sociologie, biologie člověka, aj.). Vývoj pedagogického myšlení na prahu novověku - J. A. Komenský, výchova v období osvícenství v Anglii (John Locke) a Francii (Jean Jacques Rousseau), německá osvícenská pedagogika, americká pragmatická výchova (John Dewey), reformní pedagogika začátku 20. století, výchovné koncepce 20. století využívané v neformální výchově, přehled mezinárodních a českých volnočasových organizací a základní informace o jejich statutu a činnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 72 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základy obecné pedagogiky a základními mezníky dějin vzdělávání s ohledem na problematiku rekreologie. Studenti jsou vedeni k systémovému pojetí procesů výchovy, vzdělávání a systematického utváření osobnosti v současné diskusi i s ohledem na historické otázky.
Student sestaví edukační program pro volný čas v sekvenci několika na sebe navazujících lekcí s tím, že zohlední cíle, podmínky a prostředky výchovy. Student si je vědom důležitosti poskytování vhodné zpětné vazby edukantovi o jeho učení. Student dokáže sestavit profil edukanta na základě studia odborné literatury z oblasti vývojové psychologie. Student dokáže obhájit své předmětové portfolio, ve kterém uvádí jak teoretické opory, tak příklady praktického využití teoretických poznatků.
Předpoklady
Středoškolské znalosti psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování všech zadaných úkolů v předmětovém portfoliu studenta. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • GRECMANOVÁ, H., et al. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex, 2003. ISBN 80-85783-24-X.
 • GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1999. ISBN 80-85783-20-7.
 • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada, 2008..
 • OBST, O. Obecná didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5141-1.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • PRŮCHA, J., ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • ZORMANOVÁ, L. Obecná didaktika:pro studium v praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (15) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní