Předmět: psychologie obecná a osobnosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu psychologie obecná a osobnosti
Kód předmětu KPP/POOMK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí se základními pojmy psychologie, s jednotlivým psychickými jevy a jejich kategorizací. Pozornost bude věnována rovněž nejvýznamnějším teoriím psychologie osobnosti v historii i současnosti s aplikacemi do pedagogické praxe. Psychologie jako věda. Vývoj psychologie. Determinace lidské psychiky. Osobnost a její dynamika. Kognitivní procesy. Motivační stránka osobnosti. Výkonová stránka osobnosti. Regulační vlastnosti osobnosti. Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá obecnou psychologií a psychologií osobnosti.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie obecná a osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Stuent disponuje základními znalostmi psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • ATKINSONOVÁ, R. a kol. Psychologie. Praha: PORTÁL, 2002..
  • BENESCH, H. Encyklopedický atlas psychologie. Praha: Nakladatelstvi LN, 2001..
  • ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele.. Praha, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha : Academia, 2003..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr