Předmět: primární pedagogika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu primární pedagogika
Kód předmětu KPP/PRI1K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
  • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět Primární pedagogika 1 uvádí studenty učitelství 1. stupně do problematiky dějin výchovy a vzdělávání s akcentem na problematiku novodobých dějin školství a pedagogiky a s důrazem na dějiny 20. století. Předmět je povinný pro všechny studenty učitelství 1. stupně. 1. Vývoj české školské soustavy a její současná podoba. (Vývoj školské soustavy od uzákonění povinné školní docházky. Cesta k demokratizaci a humanizaci školy v historickém kontextu. Problematika jednotnosti a vnější diferenciace ve školství v historickém průřezu. Současná podoba školského systému v ČR. 2. Pedagogický systém J. A. Komenského. (Charakterizujte kontext doby života J. A. Komenského a její specifika. Objasněte pedagogické myšlení Komenského ve vztahu k jeho všenápravným snahám o reformu společnosti. Uveďte základní charakteristiky pedagogického - didaktického myšlení Komenského. Vysvětlete Komenského tzv. výchovný demokratismus a humanismus. 3. Otázka svobody ve výchově v historickém kontextu. (Objasněte vztah společnosti a výchovy u J. J. Rousseaua a vysvětlete jeho princip negativní a přirozené výchovy. Analyzujte vliv Rousseauových myšlenek na výchovné názory na počátku 20. století. Zhodnoťte úlohu myšlenek svobodné výchovy v koncepci tzv. antiautoritativní výchovy v druhé polovině 20. století. 4. Výchova demokratického občana v historicko pedagogickém pohledu. (Specifikujte myšlenky o výchově občana u osvícence J. Locka, ideál výchovného vyučování J. F. Herbarta a výchovu k demokracii v pragmatické koncepci J. Deweye. Porovnejte historická pojetí se současnou pedagogickou diskusí o výchově demokratického občana. 5. Myšlenka činnostní školy v historické perspektivě. (Zasaďte do historického kontextu snahy o činnostní princip v učení a vyučování. Analyzujte diskusi o pracovní škole v pedagogickém pragmatismu J. Deweye. Uveďte hlavní výchovně vzdělávací činnosti v reformně pedagogických koncepcích C. Freineta, M. Montessoriové a R. Steinera.) 6. Reformně pedagogické hnutí z počátku 20. století - východiska a principy. (Analyzujte zásadní reformně pedagogické principy tzv. hnutí nové výchovy na počátku 20. století. Uveďte hlavní typy reformních škol z počátku 20. století a hlavní představitele tohoto hnutí. Porovnejte pedagogickou diskusi o reformě školy na počátku 20. a 21. století a pokuste se objasnit shodné a rozdílné znaky.) 7. Reformně pedagogická koncepce Václava Příhody. (Filozofie pragmatické pedagogiky a pedagogické myšlení V. Příhody. Historický kontext tzv. příhodovské reformy - důvody a realizace reformy. Problematika jednotné vnitřně diferencované školy a princip tzv. společenské školy.) Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá klíčovými pedagogickými pojmy a aktuálními problémy učitelské profese.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Primární pedagogika 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje základními znalsotmi pedagogiky ze SŠ.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • HORÁK, J.; KRATOCHVÍL, M. Stručné dějiny vývoje školy a pedagogického myšlení. Liberec : TUL, 2005..
  • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada 2008..
  • ŠTVERÁK, V. Dějiny pedagogiky. Praha 1991..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr