Předmět: Primární pedagogika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Primární pedagogika 2
Kód předmětu KPP/PRI2K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pedagogika jako věda. Výchova a socializace. Vzdělání, vzdělávání, instituce školy a její funkce. Výchova jako systém - cíl, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Pojetí výchovy. Výchova a otevřená společnost. Podmínky a prostředky výchovy - obecné pojetí (vnitřní a vnější podmínky). 2.+3. Cíl výchovy a vzdělávání. Klíčové kompetence jako cíl výchovy a vzdělávání. Historický a obecně pedagogický kontext koncepce klíčových kompetencí. Reformní škola, alternativní škola, inovující se škola. Inovace ve vzdělávání - vnější a vnitřní faktory. Současné trendy ve vývoji české školské soustavy - východiska, problémy a jejich řešení (PISA výzkumy a jejich výsledky, státní vzdělávací politika -NVP, RVP, RVP ZV). České a evropské školství -srovnání problémů a tendencí. 4. Humanizace školy. Utváření hodnotové orientace mládeže. Hodnoty, postoje. Problematika kázně a svobody ve výchově. Autorita učitele a vychovatele. Aktuální výchovné problémy v současné škole. Možnosti prevence sociálně patologických jevů - problematika volného času. Šikana ve škole. 5. Styly výchovy. Osobnost vychovatele a učitele. Učitelství jako profese. Interakce vychovatele a vychovávaného. Výchova a sebevýchova. Měnící se role a struktura rodiny v ČR a v evropských zemích. 6. Interkulturní výchova - vzdělávání a výchova pluralitní společnosti Cíle IKV, Teoretické základy a realizace IKV. Inkluze minoritních společenství v procesu vzdělávání - vzdělávání národnostních menšin, romský žák ve škole. Žák ze sociokulturně a etnicky odlišného prostředí. Specifika práce s dětmi s odlišným kulturním a sociálním zázemím. Možnosti a meze prevence rasismu a xenofobie v současné škole. 7. Závěrečné shrnutí. Panelová diskuse. Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá aktuálními problémy výchovy v historicko-srovnávací perspektivě
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Primární pedagogika 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje zákaldními znalostmi z pedagogiky.
KPP/PRI1K
----- nebo -----
KPP/PRI1M

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BENDL, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha, ISV 2001..
 • HAVLÍK, R.; KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha, 2002.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004..
 • HORÁK, J. a kol. Materiály k seminářům a cvičením z pedagogiky. Liberec 2005..
 • HORÁK, J. a kol. Výchovné problémy současné školy. Liberec 2001. (s. 5-24, 62-80).
 • HORÁK, J.; KRATOCHVÍL, M.; PAŘÍZEK, V. Základy pedagogiky. Liberec 2001. (s. 5-19, 54-66).
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-014-3.
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997..
 • LANGOVÁ, M.; VACÍNOVÁ, M. Jak se to chováš? Praha 1994..
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava, 1995..
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál 2001..
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha 1997. (s. 14-20, 27-29, 40-46, 56-66, 78-100, 71-74, 102-108, 120-128, 132-140, 233-269, 319-360).
 • PRŮCHA, J. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha 2002..
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001..
 • VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada, 2006..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr