Předmět: Psychologie sociální

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie sociální
Kód předmětu KPP/PSC
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět poskytuje studentům základní poznatky o sociální psychologii s určitými přesahy do psychologie lidské komunikace a psychologie práce jako jedné ze stěžejních psychologických disciplín. Po úvodních blocích je akcentována problematika společenských skupin, mezilidské komunikace a konfliktů a jejich zvládání s cílem budoucí individuální aplikace v pedagogickém procesu nebo dalších oblastech praxe. Na přednášky navazují cvičení. 1. Předmět a systém sociální psychologie Sociální a biologická determinace člověka. Sociální psychologie jako věda. Z historie sociální psychologie, různost názorů a směrů. Metody a postupy. 2. Problémy socializace Sociální prostředí, chování, role a postoje. Socializace osobnosti. Proces socializace a jeho etapy. Produkty socializace. 3. Sociální učení. Formy sociálního učení - sociální posilování, imitace, identifikace. 4. Sociální komunikace. Interakce, percepce, komunikace 5. Náročné a konfliktní sociální situace. Konflikty a jejich klasifikace. Frustrace. Náročné životní situace. 6. Sociální skupiny Klasifikace společenských skupin. Role ve skupinách. Řízení a vedení skupin. Rodina jako sociální skupina. 7. Sociální psychologie v praxi Sociálně psychologický výcvik. Asertivita. Sociální psychologie a svět práce a vedení lidí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá sociální psychologií.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie sociální 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalsotmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Požadavky k udělení zápočtu: Zpracování literární rešerše na dané téma nebo zpracování eseje na zadané téma v rozsahu 3-5 normostran. Aktivní účast na cvičeních. Požadavky ke zkoušce: Orientace v rozsahu sylabu, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • BERNE, E. Co řeknete, až pozdravíte: transakční analýza životních scénářů. Praha: NLN, 1997. ISBN 80-7106-231-6.
 • HARRINGTON, A., A KOL. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 • HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: UK, PedF, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.
 • HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • Jandourek, J. Sociologický slovník. Portál Praha, 2001. ISBN 978-80-7367-269-0.
 • JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0.
 • LORENZ, K. Takzvané zlo. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1098-X.
 • MIKŠÍK, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1312-3.
 • MREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1679-9.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2009. ISBN 978-80-87029-62-6.
 • VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr