Předmět: Psychologie managementu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie managementu
Kód předmětu KPP/PSM
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Cílem je prohloubit ty psychologickéí poznatky, které úzce souvisejí s řízením lidí: osobnost v procesu řízení, motivace v řídícím procesu a její teorie, ovlivňování efektivity práce, skupinové vztahy, styly řízení pracovních skupin, klima a kultura řízené organizace, práce v pracovních týmech, druhy konfliktů na pracovišti a jejich zvládání, rozvoj zdravých vztahů na pracovišti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá sociálně psychologickými problémy managementu.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie managementu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje základními znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditue
Doporučená literatura
  • Bedrnová E., Nový, I. Psychologie a sociologie řízení. Management press 1998.
  • Bělohlávek F. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994.
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2003, 3. vyd..
  • Hoskovec, J., Štikar, J. Základy psychologie práce. Karolinum: Praha 1997.
  • Werther W.B., Davis K. Lidský faktor a personální management, Praha: Victoria Publishing 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr