Předmět: Psychologie obecná

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie obecná
Kód předmětu KPP/PSOBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální a socio-kulturní; vnitřní a vnější. Vývoj duševních funkcí, vývojové změny. Etapy vývoje lidské osobnosti - periodizace. Mezníky, linie vývoje, akcelerace. Psychika a její dimenze; vědomí, psychické procesy a stavy. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti. Dynamické pojetí teorií osobnosti. Vnímání, představivost, paměť, myšlení, řeč. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby působící jako motivační činitele. Maslowova hierarchie potřeb; vůle ke smyslu u Frankla. Emocionalita osobnosti; city a emoce, druhy emocí. Kognitivní procesy. Učení a jeho předpoklady; reflex, instinkt, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování atd. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči; vývoj komunikačních schopností u dítěte. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření. Schopnosti a zájmy. Vůle a sebekontrola. Svědomí. Jáství; integrita osobnosti. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. Morální vývoj osobnosti: osvojování si systému hodnot; podmíněnost a vlivy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá obecnou psychologií.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie obecná 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje středoškolskými znalostmi z oblasti psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-992-7.
 • COLLINOVÁ, C., et al. Kniha psychologie. Praha: Knižní klub, 2014. ISBN 978-80-242-4316-0.
 • CUMMINSOVÁ, D.D. Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. 2. vyd. Praha: Portál, 2006..
 • ČERNOUŠEK, M. Sigmund Freud : dobyvatel nevědomí. Praha: Paseka, 1996..
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HILL, G. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • HONZÁK R. et al. Základy psychologie. Praha: Galén, 2006..
 • JUNG, C. G. Analytická psychologie, její teorie a praxe. Praha: Academia, 1992..
 • KERN, H. - MEHL, CH. - NOLZ, H. a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003..
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-0689-3.
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-309-9.
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0871-X.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: PORTÁL 2005..
 • SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno: Barrister & Principal, 2005..
 • WATZLAWICK, P. Všechno dobré je k něčemu zlé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0814-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr