Předmět: Psychologie obecná

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie obecná
Kód předmětu KPP/PSOF
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností; psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. Determinace lidské psychiky - biologická, environmentální a sociokulturní; vnitřní a vnější. Vývoj duševních funkcí, vývojové změny. Etapy vývoje lidské osobnosti - periodizace. Mezníky, linie vývoje, akcelerace. Psychika a její dimenze; psychické procesy a stavy. Psychologie osobnosti - struktura osobnosti; různé přístupy ke zkoumání struktury a vývoje osobnosti. Dynamické pojetí teorií osobnosti. Vnímání (počitky, vjemy, poruchy vnímání), pozornost, představivost, paměť, myšlení, řeč. Emocionalita osobnosti; city a emoce, druhy emocí, emoční poruchy. Temperament. Kognitivní procesy. Učení a jeho předpoklady; reflex, instinkt, klasické podmiňování, zpevňování, vyhasínání, operantní podmiňování atd. Myšlenkové operace. Řešení problémů. Vztah myšlení a řeči u Piageta a Vygotského; vývoj komunikačních schopností u dítěte a dospívajícího. Inteligence: druhy inteligence a jejich měření. Schopnosti a zájmy. Motivační stránka osobnosti. Motiv, cíl; pudy, potřeby, zájmy, aspirace; fyziologické, psychologické a sociální potřeby působící jako motivační činitele. Vůle a sebekontrola. Charakter - vztahově postojové vlastnosti osobnosti. Vědomí. Jáství a jeho poruchy; integrita osobnosti. Význam lidské pudovosti u Freuda; Adlerův a Jungův přínos k psychoanalytické teorii. Maslowova hierarchie potřeb; vůle ke smyslu u Frankla. Tendence k sebeaktualizaci u Rogerse. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience; následky působení silného či dlouhodobého stresu. Duševní poruchy a onemocnění; příčiny, možnosti příznivého ovlivnění a prevence. Etické problémy v psychologii; problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Psychologie obecná a vývojová je koncipován jako povinná součást bakalářského studijního programu realizovaného na katedře pedagogiky a psychologie TUL. Jeho prostřednictvím se má studující seznámit se základními pojmy z oblasti psychologie a získat rámcovou orientaci o psychologických disciplínách. Předmět se zabývá vývojovými specifiky souvisejícími s problematikou prožívání, myšlení a chování. Poskytuje studujícím základní orientaci v nejvlivnějších psychologických teoriích osobnosti s důrazem na usnadnění dalšího studia psychologických a pedagogických disciplin s přihlédnutím k praktické aplikaci osvojených poznatků.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie obecná 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a předložením písemné rozvahy o možnostech pedagogického využití psychologických poznatků osvojených si z alespoň 2 prostudovaných publikací. Rozvaha o každé publikaci má být zpracována nejméně v rozsahu 3 normostran. Jako povinné se předpokládá studium Drapelova textu (Přehled teorií osobnosti). Druhá kniha z oblasti obecné psychologie má být vybrána z děl následujících autorů: Hill, Helus, Honzák, Kern a kol., Nakonečný, Plháková, Říčan. V případě vážnějšího zájmu o obor může být z rozšiřující literatury vybrána další publikace podle osobního zaměření nebo zamýšlené profesní orientace studujících. Výběr textu pro zpracování písemné rozvahy nelze provádět z okruhu pomocné literatury; ta je doporučena jen pro případ možných nejasností v průběhu samostudia. Požadavkem pro absolvování zkoušky je získání zápočtu a orientace v prostudované problematice v rozsahu sylabu. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a uplatněním znalostí v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti. Vstupní část zkoušky zahrnuje diskusi nad analýzou prostudované literatury. Ke kvalitnímu zpracování rozvahy o více než 2 odborných textech se přihlíží při závěrečném hodnocení.
Doporučená literatura
 • Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-992-7.
 • COLLINOVÁ, C., et al. Kniha psychologie. Praha: Knižní klub, 2014. ISBN 978-80-242-4316-0.
 • CUMMINSOVÁ, D. D. Záhady experimentální psychologie : co psychologové zjistili o myšlení, citech a chování člověka. 2. vyd. Praha: Portál, 2006..
 • ČERNOUŠEK, M. Sigmund Freud : dobyvatel nevědomí. Praha: Paseka, 1996..
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 2006. ISBN 80-7295-084-3.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-262-0873-0.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
 • HILL, G. Moderní psychologie : hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004..
 • JACOBI, J. Psychologie C. G. Junga. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0353-7.
 • JUNG, C. G. Analytická psychologie, její teorie a praxe. Praha: Academia, 1992..
 • KERN, H., a kol. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0871-6.
 • MASLOW, A. H. O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7.
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003..
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2004..
 • PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999..
 • PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006..
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005.
 • ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0597-5.
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • ŘÍČAN, P. Psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0532-6.
 • SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Brno: Barrister & Principal, 2005..
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.
 • WATZLAWICK, P. Všechno dobré je k něčemu zlé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0814-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr