Předmět: Psychologie pedagogická

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie pedagogická
Kód předmětu KPP/PSPE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Atribuce v práci učitele. Postoje a očekávání v práci učitele. Gender v práci učitele. Osobnost učitele. Pedagogický konstruktivismus. Učení. Typy učení. Dětská pojetí (žákovo pojetí učiva). Inteligence a učení. Paměť a učení. Styly učení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vybranými oblastmi pedagogické psychologie.
Student rozumí procesu atribuce, zná různé druhy atribučních zkreslení/chyb a umí uvést příklady působení atribucí na straně učitele v práci s žáky, v kontaktu s pedagogickými pracovníky školy a s rodiči žáků. Student rozumí rozdílu mezi postojem a očekáváním a chápe dopady učitelových postojů a očekávání na učení žáků. Student rozumí pojmu gender, identifikuje ve školním prostředí femininní a maskulinní faktory a chápe vliv pohlaví a genderu na vývoj schopností a dovedností žáků. Student rozumí vlivu učitelova sebehodnocení na jeho profesní roli. Student chápe konstruktivistické pojetí edukačního procesu, včetně jeho výhod a nevýhod, a rozumí roli učitele a žáka v konstruktivistickém pojetí edukačního procesu. Student rozumí pojmu učení a zná různé druhy/typy učení. Student zná faktory zvyšující efektivitu učení. Student chápe význam dětských pojetí (žákova pojetí učiva) pro proces učení a zná možnosti diagnostikování dětských pojetí (žákova pojetí učiva) učitelem. Student chápe pojem inteligence, rozumí roli inteligence v procesu učení a zná možnosti učitele při rozvoji inteligence žáků. Student rozumí pojmu paměť, chápe fungování různých druhů paměti při učení a zná možnosti učitele při rozvoji paměti žáků. Student rozumí pojmu styly učení, zná základní složky stylů učení, zná vybrané typologie stylů učení, zná možnosti diagnostikování stylů učení učitelem a zná možnosti učitele při rozvoji stylů učení žáků.
Předpoklady
Základníi znalosti z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Minimálně 60% docházka na přednášky a cvičení. Vypracování sebereflexe na vybrané téma. Prezentace vybraného pojmu z oblasti pedagogické psychologie s využitím poznatků o efektivním učení. Rozprava nad vybranou oblastí pedagogické psychologie.
Doporučená literatura
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pru učitele. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
 • KUSÁK, P., DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie - B. Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0293-9.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MYERS, David G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016. ISBN 978-80-266-0871-4.
 • ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, 2002. ISBN 80-246-0181-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr