Course: Education for school practise

» List of faculties » FP » KPP
Course title Education for school practise
Course code KPP/PSPNS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Course content
Psychology in school practice. School as a social system, teacher - pupil, teacher and parent relationship - communication, cooperation. Class as a social group, possibilities of working with the class in regular classes, classroom lessons. Free topics - at the suggestion of students (based on their experience from continuous practice). Risky behavior at school - possibilities of prevention and intervention. Specific groups of pupils at school (gifted pupil, pupil with SPU, ADHD, pupil with OMJ,?). Counseling system in education, possibilities of support and methodical guidance of teachers.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments), Demonstration of student skills, Students' portfolio
 • Home preparation for classes - 18 hours per semester
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for credit - 14 hours per semester
 • Class attendance - 10 hours per semester
 • Preparation for credit - 40 hours per semester
Learning outcomes
The course acquaints students with the risk behavior of pupils and with the possibilities of prevention and solution of pupils' risk behavior by teacher, school and councelling institutions.
Student knows the basic forms of risk behavior of pupils. Student describes the manifestations and possibilities of recognizing the occurrence of risk behavior in pupils. Student knows the causes of risk behavior in pupils. Student understands the context of occurrence of risk behavior with developmental and socially conditioned factors. Student is able to solve the occurrence of risk behaviors in pupils from the position of teacher. Student knows the level of prevention of risk behaviors, which the school implements and which realize out-of-school institutions. Student knows the objectives of prevention of selected risk behavior. Student understands what is and is not specific prevention and nonspecific prevention in school prevention of risk behavior. Student understands what is and is not effective / ineffective prevention in school prevention of risk behavior. Student knows basic school documents for school prevention of risk behavior and understands their role in school prevention of risk behavior. Student knows the competence of the individual pedagogical staff of the school in the school prevention of risk behavior. Student will prepare a functional program of primary general prevention for selected year of elementary school and a selected form of risk behavior.
Prerequisites
Basic knowledge of general pedagogy, general didaktics, developmental and social psychology.

Assessment methods and criteria
Practical demonstration of acquired skills, Presentation of group work, Oral presentation of self-study

At least 75% attendance at lectures. Design and presentation of the primary general prevention program for selected grade of secondary school and selected form of risk behavior.
Recommended literature
 • ABGRALL, J.-M. Mechanismus sekt. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-774-7.
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-243-7.
 • BARVÍKOVÁ, J., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání.. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4616-5.
 • ČADOVÁ, E. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného postižení nebo závažného onemocnění. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4615-8.
 • FELCMANOVÁ, L., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4655-4.
 • FELCMANOVÁ, L., a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JANKOVÁ, J., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4649-3.
 • JANOŠOVÁ, P., a kol. Psychologie školní šikany. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-2992-3.
 • KALINA, K., a kol. Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
 • MACHŮ, E., et al. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí. Zlín: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. ISBN 978-80-906400-2-3.
 • Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • MERTIN, V., KREJČOVÁ, L., eds. Problémy s chováním ve škole ? jak na ně. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
 • [MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY]. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012.
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012.
 • MOREE, D. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0915-7.
 • POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha Portál, 2010. ISBN 978-80-736-7773-2.
 • PUGNEROVÁ, M., KVINTOVÁ, J. Přehled poruch psychického vývoje. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5452-9.
 • SKÁCELOVÁ, L. Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-7476-006-8.
 • ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0368-1.
 • TESAŘOVÁ, M., a kol. Jak na žáky: zvládání náročných situací ve třídě. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1047-4.
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.
 • VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • VALENTA, M., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4614-1.
 • VRBOVÁ, R., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4648-6.
 • ŽAMPACHOVÁ, Z., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4669-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science, Humanities and Education Study plan (Version): Professional studies for upper-secondary school teachers (20) Category: Pedagogy, teacher training and social care 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter