Předmět: Psychologie vývojová

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vývojová
Kód předmětu KPP/PSVBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Frustrace, subdeprivace, deprivace; sensitisace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowblyho koncept bazálního bezpečí; Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Význam přechodových objektů z hlediska emancipace a separace. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte. Vývojový význam dětské hry; hraček a pohádek. Předškolní věk - význam širší rodiny; význam předškolní výchovy a pobytu mezi vrstevníky. Poruchy v psychosociálním vývoji u dítěte předškolního věku. Vývoj osobnosti - socializační funkce školy a dětského kolektivu. Mladší a střední školní věk: vývojové úkoly. Dospívání; puberta, adolescence; bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; specifika tranzitorního vyvojového období; obvyklé příčiny psychosociálních poruch ve vývoji a jejich projevy. Časná dospělost. Přijetí rodičovské role. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje. Různá pojetí periodizace vývoje lidské osobnosti. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; psychosexuální teorie S. Freuda; neoanalytické pojetí a psychosociální teorie E. H. Eriksona.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá vývojovou psychologií.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Psychologie dětí. Praha: Práh, 1994..
 • BETTELHEIM, B. Za tajemstvím pohádek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000..
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4.
 • ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha, 2002.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • FRANZ M-L. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998..
 • FÜRST, M. Psychologie : včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc: Votobia, 1997..
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha:Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.
 • JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
 • KAST, V. Otcové - dcery, synové - matky: Práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. Praha: Portál, 2004..
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006..
 • LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
 • MACEK, P. Adolescence. Praha PORTÁL 2002..
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • PIAGET, J., INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem : vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2006..
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 2. vyd. Praha: Portál, 2004..
 • SMÉKAL, V., LACINOVÁ, L., KUKLA, L., eds. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-86598-84-5.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1 : Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005..
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 2 : Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007..
 • VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.
 • WINNICOTT, D. W. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr