Předmět: Psychologie vývojová

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vývojová
Kód předmětu KPP/PSVER
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Místo vývojové psychologie v systému psychologických věd; význam pro pedagogiku. Faktory podmiňující vývoj lidské psychiky. Důležitost rodiny pro zdravý psychosociální rozvoj dítěte. Prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období. Frustrace, subdeprivace, deprivace; senzitizace. Symbiotický vztah dítěte s matkou; Bowlbyho koncept bazálního bezpečí; teorie připoutání (attachment); Winnicottůw koncept držení (holding); separační úzkost, anaklitická deprese. Význam přechodových objektů z hlediska emancipace a separace. Osvojení si základního životního stylu; sourozenecké pozice a jejich význam pro psychosociální vývoj dítěte. Vývojový význam dětské hry; hraček a pohádek. Rozvoj herního a kresebného projevu. Předškolní věk - význam širší rodiny, kolektivní předškolní výchovy a pobytu mezi vrstevníky. Poruchy v psychosociálním vývoji u dítěte předškolního věku. Rozumový, volní a morální vývoj (Piagetova a Kohlbergova vývojová teorie - možnosti využití při výchově a vzdělávání). Vývoj osobnosti - socializační funkce školy a dětského kolektivu. Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při začleňování mezi vrstevníky. Mladší a střední školní věk: vývojové úkoly. Dospívání; prepuberta, puberta, adolescence; bio-psycho-sociální provázanost vývojových změn u dospívajících; specifika tranzitorního vývojového období; obvyklé příčiny psychosociálních poruch ve vývoji a jejich projevy. Adolescentní krize a její zdárné překonání. Příprava dospívajícího na povolání a její možná úskalí. Přátelské a milenecké vztahy. Časná dospělost a její psychosociální specifika. Přijetí rodičovské role. Vývojové úkoly zralé dospělosti a stáří. Produktivní stáří a možnosti prevence patologického vývoje. Různá pojetí periodizace vývoje lidské osobnosti - kritické srovnání. Teorie vývoje poznávacích procesů J. Piageta; teorie morálního vývoje L. Kohlberga; psychosexuální teorie S. Freuda; neoanalytické pojetí a psychosociální teorie E. H. Eriksona.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět posluchačům poskytne přehled o mnohostranné podmíněnosti průběhu duševního vývoje člověka, jeho základních etapách a možných vývojových problémech. Pozornost je věnována nejenom časným fázím ontogeneze lidské psychiky, ale rovněž psychologickým otázkám souvisejícím s časnou a střední dospělostí, rodičovstvím, problematikou zralého věku a také významu aktivního stáří. Získané poznatky napomohou studentům při volbě věkově přiměřených výchovně vzdělávacích metod a přispějí k lepšímu porozumění osobnostním zvláštnostem jednotlivých žáků.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a odevzdáním seminární práce na konci příslušného semestru. Text práce představuje studentem zpracovaný věcný obsah alespoň 2 knih ze sylabu. Shrnuje klíčové informace. Rozvaha o každé publikaci má být zpracována v rozsahu nejméně 4 normostran. Jednu publikaci si studující vybírá vždy ze seznamu základní literatury. Další je podle zájmu buď z doporučené či ze základní literatury. Rozbory nelze provádět z okruhu pomocné literatury; ta je uvedena jen pro případ možných nejasností v průběhu samostudia. V případě učitelem shledaných nedostatků studující svůj text před udělením zápočtu dopracuje. Zkouška probíhá formou rozpravy nad tématy ze sylabu. Studující má být schopen navrhnout uplatnění získaných znalostí v kontextu přímé pedagogické činnosti.
Doporučená literatura
 • ADLER, A. Psychologie dětí. Praha: Práh, 1994..
 • BETTELHEIM, B. Za tajemstvím pohádek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000..
 • BOWLBY, J. Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0076-5.
 • BOWLBY, J. Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4.
 • ČERNOUŠEK, M. Děti a svět pohádek: kouzlo vyprávěného slova. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1434-2.
 • ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha, 2002.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • FRANZ, M.-L. Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0863-1.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-262-0873-0.
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2. přepr. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009..
 • JEDLIČKA, R. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. Praha: Grada, 2016.
 • KAST, V. Otcové ? dcery, synové ? matky: práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0401-5.
 • KEJKLÍČKOVÁ, I. Vady řeči u dětí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-247-3941-0.
 • KLUSÁK, M. Morální vývoj školáků a předškoláků. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2325-2.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • MACEK, P. Adolescence : Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. 2.vyd. Praha: Portál, 2003..
 • MAHLER, M. S., PINE, F., BERGMAN, A. Psychologický zrod dítěte. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-722-4.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0853-2.
 • MÜLLER, L. - MÜLLER, A. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • PIAGET, J., INHELDER, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0691-0.
 • RYCROFT, CH. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1993..
 • SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0651-4.
 • SMÉKAL, V., LACINOVÁ, L., KUKLA, L., eds. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-86598-84-5.
 • ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1820-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 2 : Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007..
 • WINNICOTT, D. W. Hraní a realita. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1307-9.
 • WINNICOTT, D. W. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998. ISBN 80-86123-05-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (15) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní