Předmět: Psychopatologie dítěte

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychopatologie dítěte
Kód předmětu KPP/PTD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem discipliny je seznámit studenty s psychickými odchylkami dítěte a s poruchami jejich psychického vývoje. V rámci cvičení si studenti prakticky vyzkouší řadu modelových situací a budou hledat cesty ke korekci, eventuelně možnému optimu dítěte. 1. Norma a normalita osobnosti 2. Deformace normálního vývoje osobnosti, hlavní příčiny, znaky zralé osobnosti. Poznávání osobnosti dítěte, základní diagnostické údaje. Typologie odchylek. 3. Osobnostní typy, jejich varianty. Znaky méněcennosti. Techniky odreagovávání.4. Úzkost a strach. Úzkost a strach ve stádiích ontogeneze. Zvládání úzkosti, hlavní zásady pro práci ve škole a v rodině.5. Neurózy a neuroticismus. Vnější a vnitřní faktory vzniku neuroticismu. Podíl rodiny a školy. Práce s neurotickým dítětem, hlavní zásady.6. Psychická deprivace a subdeprivace v dětství. Příčiny, symptomy, průběh a náprava odchylek.7.Náročné životní situace, typologie a definice. Vznik NŽS - hledisko biologické, společenské,kvantitativní a kvalitativní. Teorie konfliktu, frustrace a stresu. Společné znaky. Odolnost vůči NŽS.8. LMD - definice, výskyt, symptomy a procentuální zastoupení. LMD školního dítěte, diagnostika a možnosti nápravy. LMD a rodina, práce s dítětem s LMD ve škole a v rodině.9. Obranné mechanismy EGA .Speciální formy úniku. Metody práce s jednotlivými odchylkami.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá variabilitou a patologií psychického vývoje dětí.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychopatologie dítěte 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Seminární práce na téma výzkum odlišného dítěte
Doporučená literatura
  • Křivohlavý, J. Jak zvládat depresi, druhé, rozšířené vydání, Praha, Grada Publishing.
  • Pavlovský P., a kol. Soudní psychiatrie a psychologie, druhé, rozšířené vydání.
  • Praško, J. a kol. Poruchy osobnosti, vydání první, Praha, Grada Publishing 2003.
  • PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0185-5.
  • Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie, druhé, rozšířené vydání, Praha, Grada Publishing 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr