Předmět: Psychologie vyučování a výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vyučování a výchovy
Kód předmětu KPP/PVVE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Pojem pedagogické psychologie, její obsahová skladba; význam pro řízení školy, optimalizaci výuky, kompetentní jednání učitele - jeho profesionalita. Výuka, jmenovitě školní výuka a její efektivita. Osobnost učitele, osobnost žáka. Výuková interakce /komunikace. Psychologie výukového procesu Psychologické základy personalizace výuky - naléhavý úkol současnosti; jeho teoretický i praktický význam. Uplatňování zřetele k osobnosti žáka/studenta - aktivizace potencialit osobnosti jako činitel efektivity výuky. Specifikace některých dílčích témat personalizace výuky: Zřetel k poznávacím procesům (ke kognici a metakognici); k motivaci a hodnotové orientaci; emočním procesům; sebepojetí; genderovým charakteristikám (chlapci a dívky ve výuce - rozdíly, rovnost šancí) apod. Problémy, krize a potíže ve škole / výuce, bránící dosahování stanovených vzdělávacích a výchovných cílů: Analýza příčin a průběhu, náměty pro řešení. (Prezentováno na příkladech vzdělávací neúspěšnosti; různých podob nekázně; šikany aj.) Psychologický rozbor učitelovy osobnosti a činnosti. Pohled na kompetence učitelů; na specifická ohrožení a příčiny selhávání; na možnosti zabezpečení kvality jejich působení. Psychologie řízení školy a vytváření její kvality.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 140 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá psychologií vyučování a výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vyučování a výchovy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalsotmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007..
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003..
 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2003..
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007.
 • KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie, A, B. Olomouc: Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta, 2000..
 • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998..
 • STUCHLÍKOVÁ, I. (ed.). Zvládání emočních problémů školáků. Portál: Praha, 2005..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr