Předmět: Psychologie vývojová

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychologie vývojová
Kód předmětu KPP/PVVK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
  • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcemi vývoje osobnosti a charakteristikami vývojových období. Nejvíce pozornosti bude věnováno obdobím mladšího a středního školního věku. Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá vývojovou psychologií.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychologie vývojová 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998..
  • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: portál, 2004, 2. vyd..
  • Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr