Předmět: Romský žák v současné škole

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Romský žák v současné škole
Kód předmětu KPP/ROZE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do historie Romů (romská anabáze, historické souvislosti, odlišnost kulturních vzorců, hodnot a norem, romský jazyk a jeho souvislosti, Cikán nebo Rom, migrační vlny Romů do ČR, odchod Romů do zahraničí, Romové jako národ nebo jako nepřizpůsobivá skupina). 2. Prostředí sociálně vyloučených lokalit (současná situace v ČR, identita Romů a její negativní aspekty, legislativní rámec a úřady, institut sociálního pracovníka, institut asistenta pedagoga). 3. Obraz problémů romského žáka (svět romského dítěte, jazykové problémy - romský etnolekt češtiny, školní prostředí, morální hodnoty rodiny a školy, kastovní systém Romů). 4. Sociální prostředí a sociální vztahy (rodinné prostředí vs. školní prostředí, rizika ve vztahu učitele k žákovi, hodnota vzdělání, absence školních pracovních návyků, kolektivismus Romů, možnosti spolupráce s romskou rodinou, možnosti spolupráce s dalšími organizacemi, výchovné problémy, výukové problémy, problémy s rodiči). 5. Role pedagoga (efektivnost a úskalí integrace ve vzdělávání romských žáků, spolupráce učitele (školy) s rodinou, chybná interpretace žákova chování pedagogem, odlišné vnímání autority, vstup do romské rodiny, komunikace s romskou rodinou). 6. Možná řešení problémů při vzdělávání romských žáků (možnosti spolupráce s dalšími organizacemi/úřady, multikulturní výchova, posilování pozitivních aspektů romské identity, zdroje informací pro pedagogy, možnosti vypracování projektů). 7. Hranice možností pedagogického ovlivnění při vzdělávání romských žáků (spolupracující vs. nespolupracující rodina, integrace vs. segregace, neomluvená absence, dysfunkční rodina).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá problematikou vzdělávání a výchovy romského žáka v české škole. Předmět tématizuje otázky multikulturní výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Romský žák v současné škole 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Studnet disponuje znalostmi obecné pedagogiky a obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 198 s. ISBN 80-85947-82.
 • BALVÍN, J. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Vyd. 1. Praha : Radix, 2004. 206 s. ISBN 80-86031-48-9..
 • BARTOŇOVÁ, M. Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 187. ISBN 80-85931-65-6..
 • BRANDER, P. Kompas : manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha : Argo, 2006. 422 s. ISBN 80-7203-827-3..
 • GULOVÁ, L. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží : na pomoc romským pedagogickým asistentům. Brno : Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU : Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU, 2003. 147 s. ISBN 80-86633-06-3..
 • HORVÁTHOVÁ, J. Kapitoly z dějin Romů. Praha : Člověk v tísni, c2002. 84 s. ISBN 80-7106-615-X.
 • ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu : sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance : informace o národnostních menšinách : hry a cvičení pro žáky a studenty. Vyd. 1. Praha : Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8..
 • ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2001. 84 s. ISBN 80-247-0277-0..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr