Předmět: Rodinná a sexuální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Rodinná a sexuální výchova
Kód předmětu KPP/RSVE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavními cíli jsou: utřídění a prohloubení si informací o sexuálním chování v jeho rozmanitosti ve vztahu k rozvoji zdravých mezilidských vztahů a zdravé osobnosti, dále pak pochopení možností a mezí sexuální výchovy v rodině a ve výchovných institucích a také seznámení se s metodikou sexuální výchovy vhodnou zejména ve školním prostředí. Předmět by měl vést studenty k hlubšímu pochopení problematiky související se sexualitou člověka i k uvažování nad svými možnostmi a mezemi podílet se na sexuální výchově ve škole a zároveň dát podněty k rozvoji dovednosti vést sexuální výchovu na školách. 1.Cíle a úkoly sexuální výchovy, seznámení se současnými výzkumy, diskuse nad současným pojetím, hodnocení současné literatury k tématu. 2.Činitelé determinující utváření sexuálního chování, důležité vlivy biologické a psychosociální. 3. Vliv rodiny na utváření na utváření sexuálního a partnerského chování, způsoby komunikace v rodině, způsoby předávání informací. 4. Možnosti ovlivňování postojů k partnerství a sexualitě ve školských i mimoškolských zařízeních. 5. Základní charakteristika období dospívání, utváření sexuální identity a postojů k otázkám partnerských vztahů, manželství a rodičovství 6. Témata vhodná pro sexuální výchovu dětí a dospívajících (dospívání a vnímání sexuality v tomto období, partnerské vztahy, intimní život, příprava k zodpovědnému rodičovství, ochrana před nežádoucím početím a sexuálně přenosnými chorobami, budování zdravých rodinných vztahů, ochrana před týráním, zneužíváním a domácím násilím,..). 7. Přehled metod sexuální výchovy a metody vhodné pro děti a dospívající s přihlédnutím k jejich věkovým a individuálním zvláštnostem. Důraz je kladen na aktivizační a netradiční metody. 8.Výcvikové programy pro pedagogy zaměřené na sexuální a rodinnou výchovu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 78 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá teorií a metodikou sexuální výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Rodinná a sexuální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Sexuální výchova : Problematika dětské pornografie a její prevence na škole. PRAHA: VÚP, 2003..
  • DUNOVSKÝ, J.; TROJAN, O.; WEISS, P. Sexuální zneužívání dětí a sexuální násilí. Praha : Portál, 1997..
  • SIELERT,V. Sexuální výchova. Praha : Trizonia 1994..
  • ŠULOVÁ, L. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství. Praha : GRADA, 1995..
  • TAUBNER, V. Metodika sexuální výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr