Předmět: Seminář osobnostního rozvoje

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Seminář osobnostního rozvoje
Kód předmětu KPP/SOR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. V komunikaci (verbální i neverbální) si studenti uvědomí svoje projevy, budou se učit dávat druhým zpětnou vazbu a také ji přijímat. Uvědomí si, jaké jsou charakteristiky kvalitní komunikace (např. kreativita, přesnost, pozitivnost) a vyzkouší si uplatnění některých z nich v praxi. 2. Studenti budou rozvíjet svoji schopnost spolupráce s druhými a budou ji využívat pro svůj růst. Znovu si uvědomí důležitost dodržování pravidel pro fungování skupiny a facilitaci práce v ní. 3. Studenti si ujasní svoji hodnotovou orientaci v životě a ve vztahu k mimoškolní pedagogice. Budou lépe znát své motivace a jejich souvislost s cíli, které si v životě a v práci kladou. Uvědomí si, zda jejich cíle slouží jak k jejich vlastnímu obohacování, tak i obecnému prospěchu. 4. Studenti rozvinou svoji schopnost empatie, důvěry v ostatní, tvořivosti a sebereflexe. 5. Studenti si uvědomí, jakým způsobem zvládají obtížné životní situace a jakým způsobem to lze udělat lépe (pozitivnost, nadhled, orientace k řešení). Pochopí, jak krizové situace ovlivňují jejich růst a uvědomí si, co od nich vyžaduje profese a jak si uchovat profesionální přístup ve chvílích osobní krize. 6. Po ukončení předmětu budou studenti schopni identifikovat své silné a slabé stránky v oblasti osobnostních kompetencí relevantních k oboru mimoškolního pedagoga. Formulují, které oblasti činností mimoškolního pedagoga jsou pro ně vhodné, a které méně nebo vůbec.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 94 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je umožnit studentům lepší pochopení své vlastní osobnosti, její struktury i charakteristik, a to i v kontextu sociálního styku, naučit se přijímat zpětnou vazbu a získat schopnost adekvátní sebereflexe - jakožto fundament pro budoucí práci v oboru. Dále je cílem (v návaznosti na cíl předchozí) zdokonalení základních dovedností pro efektivní interakci s druhými lidmi a tvorbu kvalitních mezilidských vztahů. Kurs je koncipován jako sebezkušenostní výcvik - neterapeuticky orientovaný.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Seminář osobnostního rozvoje 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z pedagogiky a Sociální psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • FROMM, E. Umění milovat, Nakladatelství Josefa Šimona, Praha, 1996, (existují i jiná česká vydání), přel. z angl. originálu The Art of Loving..
  • FROMM, E. Umění naslouchat, Aurora, Praha, 2000, (existují i jiná česká vydání), přel. z angl. originálu The Art of Listening..
  • KARNASOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál, 1995..
  • KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2005..
  • Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000 ISBN 80-7178-291-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní