Předmět: Sociální psychologie I

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Sociální psychologie I
Kód předmětu KPP/SP1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Osobnost člověka, filozofické, psychologické a sociologické hledisko 2. Vývoj psychických subsystémů 3. Sociální učení,interakce, role, hry 4. Formování osobnosti, vliv kultury, prostředí 5. Výchova, vývojové etapy 6. Polární rysy osobnosti 7. Adaptace, vývoj aktivnosti 8. Cíle, hodnoty lidského života 9. Zdroje psychických poruch, poruchy sebehodnocení 10. Modely osobního růstu 11. Emoční inteligence, vrcholy emoční inteligence 12. Způsoby vidění světa - filozofie 13. Model změny obecně, model - aplikace na dosažení osobní kvality 14. Model vlivu na rozvoj osobnosti Cvičení 1. Diskuse, vliv sociálních skupin na osobnost člověka, emoční dovednosti 2. Zákonitosti interakce při chování a vytváření psychických subsystémů v činnostech 3. Sociální učení, psychodrama 4. Artterapie, kolo vlivů 5. Rodinné mapy, rekonstrukce 6. Stabilita, labilita osobnosti, hry 7. Životní role, vůdce - následovník 8. Tvorba hodnot, hra 9. Skupinová práce, osobní psychická situace 10. Procvičování modelu, techniky komunikace 11. Lidské procesy jako univerzální - interakční 12. Hierarchický model, model růstu, hra 13. Transformace a integrace nového status quo 14. Prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je odhalování a poznávání osobnostních struktur, psychických blokád a vytváření předpokladů pro realizaci všech pozitivních potencionalit člověka.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Účast na čviceních. Prezentace na vybrané téma.
Doporučená literatura
  • ČÁP, J. 1. Psychologie mnohostranného vývoje člověka. SNP, Praha 1990. 2. GOMORI, M.: Satir system. Handouts, scripta, 1994. 3. REINEKE, W.: Jak vést správné jednání. Svoboda, Praha 1991. 4. GOLEMAN, D.: Práce s emoční inteligencí. Columbus, Praha 2000.. &, &.
  • GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí. Columbus, Praha, 2000.
  • GOMORI, M. Satir system. Handouts. 1994.
  • REINEKE, W. Jak vést správné jednání. Svoboda, Praha, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní