Předmět: Školní pedagogika 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Školní pedagogika 2
Kód předmětu KPP/SP2E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků (mimořádně) nadaných - inkluzivní vzdělávání, individualizace vzdělávání, podpůrná opatření, školská poradenská zařízení, poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízeními, poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, uzpůsobení podmínek konání přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, uzpůsobení podmínek konání závěrečné zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků s poruchou pozornosti s hyperaktivitou - specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), podpora vzdělávání žáka se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra - porucha autistického spektra, vývoj žáka s poruchou autistického spektra, diagnostika poruch autistického spektra školským poradenským zařízením, projevy žáka s poruchou autistického spektra ve vzdělávání, podpora vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Vzdělávání (mimořádně) nadaných žáků - vymezení nadání ve vztahu ke vzdělávání, nadaný žák, mimořádně nadaný žák, dvojvýjimečný žák, vývoj nadaného žáka, identifikace potencionálně nadaných žáků učitelem a školou, diagnostika nadání školským poradenským zařízením, podpora vzdělávání nadaných žáků. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - lehké mentální postižení, vývoj žáka s lehkým mentálním postižením, diagnostika lehkého mentálního postižení školským poradenským zařízením, projevy žáka s lehkým mentálním postižením ve vzdělávání, podpora vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání žáků s poruchou komunikace - poruchy komunikace (narušená komunikační schopnost / vady řeči), podpora vzdělávání žáka s poruchou komunikace. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - druhy sociálního znevýhodnění, příčiny sociálního znevýhodnění, vzdělávací a psychologické potřeby sociálně znevýhodněných žáků, jazyk jako základní nástroj při vzdělávání, osvojování druhého jazyka, projevy sociálně znevýhodněného žáka ve škole, začlenění sociálně znevýhodněného žáka do třídy, význam školní docházky pro sociálně znevýhodněného žáka, zdroje pomoci sociálně znevýhodněnému žákovi, spolupráce při podpoře sociálně znevýhodněného žáka. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením, žáků se zrakovým postižením, žáků s tělesným postižením a žáků se závažným somatickým onemocněním - sluchové postižení, zrakové postižení, tělesné postižení, závažné somatické onemocnění, rozdíl mezi vrozeným a získaným postižením, dopad sluchového, zrakového a tělesného postižení žáka na rodinu, komunikace s rodinou postiženého žáka, mezioborová spolupráce, podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením a se závažným somatickým onemocněním, supervize v práci učitele s žáky s postižením.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků (mimořádně) nadaných, kteří realizují školní docházku v běžných školách.
Student rozumí potřebě zajištění podmínek na straně školy, rodiny a žáka, které jsou nutné pro úspěšné fungování inkluze v základních a středních školách. Student zná možnosti individualizace vzdělávání žáků základních a středních škol. Student umí charakterizovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka (mimořádně) nadaného. Student chápe význam podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků (mimořádně) nadaných. Student chápe význam doporučení školského poradenského zařízení pro práci učitele s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami a s (mimořádně) nadaným žákem. Student zná důležité části plánu pedagogické podpory a způsoby posouzení vzdělávacích potřeb žáka učitelem za účelem stanovení cílů a prostředků podpory žáka v plánu pedagogické podpory. Student zná důležité části individuálního vzdělávacího plánu a postup jeho tvorby. Student umí zhodnotit slabé a silné stránky žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka (mimořádně) nadaného a podle toho zvážit možnosti žáka dosahovat očekávaných výstupů ve vybraném předmětu.
Předpoklady
Znalosti z obecné pedagogiky, obecné didaktiky, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace skupinové práce

Minimálně 60% docházka na přednášky a cvičení. Návrh a prezentace posouzení silných a slabých stránek žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a analýza možností tohoto žáka pro dosahování očekávaných výstupů v rámci vybraného předmětu a ročníku. Zkouška formou odborné rozpravy se zaměřením na hlubší porozumění vybranému okruhu speciálních vzdělávacích potřeb.
Doporučená literatura
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-243-7.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: texty k distančnímu vzdělávání. Brno, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.
 • BENDOVÁ, P. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.
 • BENDOVÁ, P., ZIKL, P. Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3854-3.
 • FELCMANOVÁ, L., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4655-4.
 • FELCMANOVÁ, L., a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření k dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Máme dítě s ADHD: rady pro rodiče. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5347-8.
 • KAPRÁLEK, K., BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-824-1.
 • KREJČOVÁ, L., BODNÁROVÁ, Z., ŠEMBEROVÁ, K., BALHAROVÁ, K. Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0600-0.
 • LECHTA, V., ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.
 • MACHŮ, E., et al. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí. Zlín: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. ISBN 978-80-906400-2-3.
 • MICHALÍK, J., a kol. Podpůrná opatření ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2015. ISBN 978-80-87456-57-6.
 • RADOSTNÝ, L., a kol. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: Meta - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.
 • VALENTA, M., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4614-1.
 • VOSMIK, M., BĚLOHLÁVKOVÁ, L. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2.
 • VRBOVÁ, R., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4648-6.
 • ŽAMPACHOVÁ, Z., a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4669-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní