Předmět: Úvod do pedagogické praxe

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvod do pedagogické praxe
Kód předmětu KPP/UPPE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
 • Konečná Adriana
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
The course má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů. V předmětu studenti absolvují následující činnosti: nácvik pozorovacích technik, aktivity exkurzního charakteru, besedy s pracovníky konkrétních školských zařízení, praktické osvojení některých výzkumných metod, hospitace ve vyučovacím procesu, psychodidaktická analýza vyučovací hodiny, příprava, realizace a analýza imitovaného mikrovýstupu apod.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má funkci uvedení studentů do školského terénu a získání základních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe psychodidaktických jevů.
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Základní pedagogické poznatky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na praxích. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • BĚLOHRADSKÁ, J. a kol. Praktická příprava studentů učitelství,Liberec TUL. &, &.
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996. Praha: Portál, 1996.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Portál, Praha 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr