Předmět: Úvod do ped. praxe pro prim. vzdělávání

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvod do ped. praxe pro prim. vzdělávání
Kód předmětu KPP/UPPMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Povinný předmět pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Předmět úzce navazuje na souběžné pedagogické a psychologické disciplíny, včetně předmětů praxe. Je spojnicí mezi teorií a praxí. Seznamuje studenty formou cvičení s projektováním a realizací výuky, s malými formami pedagogického výzkumu (pozorování, interview, anketa, dotazník aj.). Přispívá ke kompetenci projektovat, plánovat a diagnostikovat (sociometrické metody aj.). Obsah předmětu úzce koresponduje s praktickou realizací aktivit v návaznosti na pedagogické praktikum Pro kombinovanou formu studia je povinné úspěšné prostudování a vypracování úkolů z elektronické opory.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá analýzou školské praxe a školskou soustavou v ČR.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Úvod do ped.praxe pro prim.vzdělávání 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z oblasti pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.
 • Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. (4. vyd.) Praha: Portál, 2006..
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997, 2002.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, ISV 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr