Předmět: Úvod do vysokoškolského studia

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvod do vysokoškolského studia
Kód předmětu KPP/UVS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
  • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vize a struktura oboru. Typy vysokoškolských prací - výtah, referát, kritická a komparativní analýza, teoretická studie, rešerše. Typy odborné literatury - odborné učebnice, populárně naučné texty, monografie, studie přehledové, teoretické a empirické. Rozdíly mezi teorií, koncepcí a metodikou. Metodika a metodologie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Demonstrace dovedností studentů, E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s cíli, obsahem a formou studia oboru; umožnit jejich úvodní vzájemné poznání a vytvořit mezi nimi skupinové vztahy umožňující další efektivní práci; předat jim administrativní a organizační informace související se zahájením studia na TUL.
Student se orientuje v požadavcích souvisejících se studiem oboru Pedagogika volného času. Student rozliší mezi odbornou, vědeckou, učebnicovou a populárně naučnou literaturou. Student rozumí rozdílům v typech vysokoškolských prací - výtah, referát, kritická a komparativní analýza, teoretická studie, rešerše. Student rozumí rozdílu mezi teorií, koncepcí a metodikou. Student rozumí rozdílům mezi metodikou a metodologií. Student prezentuje na dostatečné úrovni zvolené téma. Student napíše seminární práci opírající se o šest a více kvalitních odborných zdrojů.
Předpoklady
Základní předpoklady pro vysokoškolské studium.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Prezentace závěrečné práce nebo monografie. Seminární práce vybraného tématu na základě šesti kvalitních odborných zdrojů.
Doporučená literatura
  • Individuálně volené odborné tituly k vybraným pedagogickým tématům. Studenti volí literaturu odbornou a vědeckou, rozlišují tuto literaturu od populárně naučné a učebnicové..
  • kvalifikační práce z IS STAG.
  • pedagogické časopisy ? Pedagogika, Pedagogická orientace, e-Pedagogium, Gymnazion, Orbis Scholae, Studia Paedagogica.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní