Předmět: Adiktologie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Adiktologie
Kód předmětu KPP/VAD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Modely závislosti jako východiska k prevenci a kvalifikované pomoci - neurobiologický podklad závislosti, vývojové faktory, sociální faktory. 2. Závislost jako projev psychopatologie - vymezení závislosti, druhy závislosti, osobnostní dispozice k závislosti, motivace k závislosti, komorbidita s jinými typy poruch, somatické komplikace, sociální komplikace. 3. Časná intervence - harm reduction. 4. Poradenství a terapie. 5. Prevence závislostních poruch u dětí a mládeže. 6. Kouření tabáku a pití alkoholu - kulturně tolerované závislostní poruchy v ČR.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy adiktologie.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Adiktologie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • KALINA, K., a kol. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1411-0.
 • MILLER, G. A. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-765-3.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.
 • RADIMECKÝ, J., et al. Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. Praha: Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova, 2007. ISBN 978-80-239-9961-7.
 • ŠEJVL, J., REICHELOVÁ, L. Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky: manuál vhodného postupu. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-024-0.
 • ŠŤASTNÁ, L., ŠUCHA, M., eds. Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2010. ISBN 978-80-254-6807-4.
 • ŠŤASTNÁ, L., ŠUCHA, M., eds. Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2010. ISBN 978-80-254-6806-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr