Předmět: Environmentální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Environmentální výchova
Kód předmětu KPP/VEV
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
1. Cíle a vývoj environmentální výchovy, přehled existujících přístupů. 2. Teorie pro-environmentálního chování. 3. Cílové oblasti environmentální výchovy a strategie k jejich rozvíjení. 4. Teorie programu environmentální výchovy. 5. Úvod do evaluace programů environmentální výchovy. 6. Studentská konference - diskuse o vybraných článcích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základním pojetím environmentální výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Environmentální výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • ERNST, J. A., MONROE, M. C., SIMMONS, B. Evaluating your environmental education program. A workbook for practitioners. Washington: NAAEE, 2009.
 • HUNGERFORD, H. R., VOLK, T. L. Changing learner behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, vol. 21, no. 3, p. 8-21. 1990.
 • CHAWLA, L. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, vol. 31, no. 1, p. 15-26. 1999.
 • JENSEN, B. B., SCHNACK, K. The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, vol. 12, no. 3, p. 163-178. 2006.
 • LOUV, R. Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Chapel Hill: Algonquin Books, 2008.
 • SIMMONS, B., a kol. Nonformal Environmental Education Programs ? Guidelines for Excellence. Washington: North American Association for Environmental Education, 2004.
 • STERLING, S. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001.
 • TILDEN, F. Interpreting Our Heritage. Chapell Hill: University of North Carolina, 2007.
 • WALS, A. E. J. Social learning: towards a sustainable world: principles, perspectives, and praxis. Social learning: towards a sustainable world: principles, perspectives, and praxis, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr