Předmět: Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten
Kód předmětu KPP/VGT-E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Němčina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět se věnuje problematice výchovy a vzdělávání židovských dětí v mezních podmínkách ghetta Terezín. Studenti se seznámí s možnostmi a danostmi výchovy v mezní situaci života v ghettu Terezín v letech 1942-45, s různými výchovnými koncepcemi a pedagogickými názory terezínských vychovatelů. Prezentovány budou deníky, kresby, básně, texty, písně a divadelní hry terezínských dětí, které vznikly v ghettu Terezín. V předmětu budou využívány jak texty, tak i obrazové materiály, videodokumenty k dané problematice. Součástí předmětu je návštěva ghetta Terezín.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Exkurze - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 7 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student se seznámí s problematikou výchovy a vzdělávání židovských dětí v průběhu 2. světové války v mezní situaci života v ghettu Terezín.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce
Předpoklady
Student ovládá německý jazyk v rovině porozumění a mluvené komunikace.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • ADLER, H. G. Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie. Tübingen: JCB Mohr, 1955.
 • ADORNO, T. Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970.
 • BRENNER-WONSCHICK, H. Die Mädchen von Zimmer 28. München: Droemer Verlag, 2004.
 • HÖHNE, S. NEKULA, M. CVRKAL, I., Hrsg. Brücken. Praha: Lidové noviny, 2005.
 • KASPEROVÁ, D. Erziehung und Bildung der jüdischen Kinder im Protektorat und im Ghetto Theresienstadt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2014.
 • KOSCHMAL, W., NEKULA, M., ROGALL, J., Hrsg. Deutsche und Tschechen. Geschichte, Kultur, Politik. München: Beck, 2001.
 • MAKAROVÁ, E. Friedl Dicker-Brandeis. Wien, 1999.
 • SCHREIER, M., HEYL, M. Das Echo des Holocaust. Pädagogische Aspekte des Erinnerns. Hamburg: Krämer, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -