Předmět: Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu
Kód předmětu KPP/VMEZ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina, Němčina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je zařazen na konec studia, neboť se předpokládá, že studenti již disponují odbornými základními i prohloubenými znalostmi a dovednostmi v obecné pedagogice, didaktice a pedagogické psychologii, případně etopedii a sociální pedagogice. Na tyto základy studenti navazují v rámci mezinárodního srovnání vybraných pedagogických problémů s experty předních evropských univerzit. Výuka bude realizována blokově.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět sleduje rozšíření znalostí studentů v oblasti srovnání pedagogických otázek v evropské diskusi, ale i zvýšení otevřenosti a citlivosti studentů nahlížet pedagogické problémy v mezinárodním srovnání.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Vybrané problémy výchovné teorie v mezinárodním výzkumném kontextu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má znalosti v oblasti pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr