Předmět: Odborná výchovná praxe 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná výchovná praxe 1
Kód předmětu KPP/VOVP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět využívá souboru úvodních hospitačních návštěv ve vybraných výchovných institucích, se zaměřením na standardní výchovnou a vzdělávací práci (např. fungování školských zařízení, školní družiny, školní kluby, domy dětí a mládeže aj.), stejně tak na kontext fungování těchto zařízení se systémovou podstatou vzdělávacího systému. Součástí všech hospitačních aktivit je předchozí příprava a následná analýza a řízená skupinová reflexe. Student si vede hospitační deník jako podklad pro zpracování závěrečného portfolia praktické přípravy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Projektová výuka, Skupinová konzultace
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět studenta uvádí do praktického kontextu témat vzdělávacího systému a výchovných koncepcí; seznamuje studenta s podstatou praktického výchovného terénu a s metodologickými možnostmi jeho poznávání (nácviky pozorování, práce s pozorovacím archem, nácvik analýzy a reflexe sledovaných jevů aj.).
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Aktivní účast na praxi. Vypracování všech zadaných úkolů, včetně praktické realizace semestrální práce. Četba odborné literatury. Vypracování hospitačního deníku (portfolia).
Doporučená literatura
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
 • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
 • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr