Předmět: Odborná výchovná praxe 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná výchovná praxe 2
Kód předmětu KPP/VOVP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Nádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět využívá hospitačních návštěv ve vybraných institucích a zařízeních a tematicky se zaměřuje na jejich analýzu a reflexi. Seznamuje studenty s různými cílovými skupinami, s žáky a studenty, s dospělou a seniorskou populací (internát, domov pro seniory, zařízení pro výkon trestu a odnětí svobody). Studenty seznamuje s kontextem fungování vybraných zařízení a systémem státní správy či samosprávy. Součástí všech hospitačních aktivit je předchozí příprava a následná analýza a řízená skupinová reflexe. Student si vede hospitační deník jako podklad pro zpracování závěrečného portfolia praktické přípravy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenta s pedagogickým terénem formou exkurzních a hospitačních návštěv ve vybraných institucích s řízenou skupinovou reflexí.
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia využít získané poznatky a dovednosti v praxi
Předpoklady
Základní znalosti z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Aktivní účast na praxi. Vypracování všech zadaných úkolů, včetně praktické realizace semestrální práce. Četba odborné literatury. Vypracování hospitačního deníku (portfolia).
Doporučená literatura
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-687-4.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
 • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
 • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr