Předmět: Odborná výchovná praxe 4

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná výchovná praxe 4
Kód předmětu KPP/VOVP4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci závěrečného praktického předmětu si student po dohodě a v souladu s požadavky a pravidly volí zařízení, kde bude v třítýdenním souvislém bloku samostatně vést vybranou / přidělenou skupinu a řídit výchovně vzdělávací aktivity. Počítá se s tím, že student se výběrem již orientuje k profilujícímu výchovnému tématu. Těžiště supervize této aktivity spočívá na vedení výchovného zařízení, které vypracuje písemné hodnocení činnosti studenta. Souběžnou součástí této závěrečné praxe je seminář (Seminář k odborné výchovné praxi 4), tentokrát koncipován jako kolokviální akt analýzy, reflexe a evaluace studentem realizovaných aktivit. Student si vede pedagogický deník jako podklad pro finalizaci závěrečného portfolia praktické přípravy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Demonstrace dovedností studentů
 • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na předchozí praktické aktivity a v obsahové i metodické rovině graduje jak rozsahem, tak komplexností aktivit. Od předchozí praktické zkušenosti prvních vlastních pokusů se těžiště praktických aktivit přenáší na souvislý blok samostatně prováděných projektových, organizačních, realizačních a evaluačních činností, tedy komplexně pojatého plánování, organizování a vedení výchovné činnosti.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Odborná výchovná praxe 4 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci portfolia 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má znalosti v oblasti pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Hospitace, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování portfolia
Doporučená literatura
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-687-4.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
 • ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
 • NELEŠOVSKÁ, A., SVOBODOVÁ, J. Pedagogická praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0171-1.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická praxe. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-30-6.
 • TVRZOVÁ, I. Praxe realizovaná při studiu oboru pedagogika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002.
 • WERNEROVÁ, J., et al. Informace o pedagogických praxích. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr