Předmět: Projekt diplomové práce 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projekt diplomové práce 1
Kód předmětu KPP/VPD1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Student se naučí zformulovat téma své diplomové práce, včetně prvního kroku operacionalizace tématu do cíle diplomové práce, který je klíčovou kategorií usměrňující činnost studenta při tvorbě jednotlivých částí diplomové práce. Student dále prokáže schopnost rešerše zdrojů k vybranému tématu a kritického posouzení těchto zdrojů z hlediska jejich odborné relevance. Studenti se dále naučí kriticky nahlížet na témata a cíle diplomových prací svých kolegů, kdy budou studenti v rámci diskuse vedeni k tomu, aby vyjadřovali svůj odborný názor a posouzení z hlediska vybraných kritérií.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má pomoci studentům při hledání vhodného tématu diplomové práce ve vztahu k jejich odborným zájmům a preferencím a ve vztahu k zaměření studovaného oboru.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Projekt diplomové práce 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Využít získané poznatky a dovednosti při tvorbě diplomové práce
Předpoklady
Student má základní znalosti obecné pedagogiky a obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury
Doporučená literatura
 • AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Asociation, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-7067-841-0.
 • SKUTIL, M., a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr