Předmět: Projekt diplomové práce 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projekt diplomové práce 2
Kód předmětu KPP/VPD2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
Obsah předmětu
Student se v rámci svého tématu a cíle diplomové práce naučí operacionalizovat cíle diplomové práce do výzkumných otázek a výzkumných hypotéz (předpokladů). Student se dále naučí vybírat adekvátní výzkumné metody a techniky ve vztahu ke zvolenému výzkumnému designu a zvolit přiměřený výzkumný vzorek. Student prokáže schopnost rozumět souvislostem mezi stanoveným výzkumným nástrojem, daty, která jím může získat, a možnostmi, jak s takto získanými daty pracovat a interpretovat je.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je provést studenta procesem přípravy projektu diplomové práce.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Projekt diplomové práce 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci projektu diplomové práce
Předpoklady
Student má základní znalosti z pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Asociation, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-7067-841-0.
 • SKUTIL, M., a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-778-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr