Předmět: Pedagogické koncepce 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogické koncepce 1
Kód předmětu KPP/VPK1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Racionalismus a výchova. Empirismus a výchova. Kritický racionalismus a výchova - Descartes, Locke, Popper, Brezinka. 2. Humanismus a výchova - Komenský, Pitter. 3. Evoluce a výchova. Darwinismus a sociální darwinismus. Revoluce, utopie a výchova - Darwin, Durdík. Platón, More, Campanella, Bacon, Owen, Fourier, Orwell. 4. Pozitivismus a scientismus ve výchově. Modernita a výchova. Pokrok a výchova. Věda, technika a výchova - Comte, Spencer, Durkheim, Lindner, Kádner, Úlehla, Drtina, Masaryk, Thorndike, Příhoda. 5. Kvantitativní přístupy a výchova, experiment a výchova, experimentální pedagogika - Lay, Meumann, Čáda, Velinský, Stejskal. 6. Kultura, duchověda, normativita a hodnoty ve výchově - Durkheim, Dilthey, Flitner, Nohl, Spranger. 7. Národ a výchova. Etnicita, rasa, eugenika - Herder, Fichte, Rádl. Gobineau, Galton, Lenz, Krieck. 8. Občan a výchova - Locke, Kant, Herbart, Dewey, Bláha. 9. Vědění a výchova. Výchova jako prostředek osvěty. Tradice, modernita a výchova. Osvícenství a výchova - Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Campe, Basedow, Felbiger, Seibt.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vybranými kategoriemi a pojmy, které určovaly a určují obecně pedagogickou diskusi jak v historickém kontextu, tak i v současném pedagogickém uvažování.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogické koncepce 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základním znalostmi z obecné pedagogiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • BURKE, P. Co je kulturní historie?. Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.
 • BURKE, P. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2046-6.
 • BURKE, P. Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1319-2.
 • DARWIN, C. O původu člověka. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1423-3.
 • DÜLMEN, R. van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.
 • GELLNER, E. A. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-023-3.
 • GELLNER, E. A. Rozum a kultura: historická úloha racionality a racionalismu. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-44-5.
 • HALADA, J. Osvícenství - věk rozumu. Praha: SPN, 1984.
 • IM HOF, U. Evropa a osvícenství. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-394-0.
 • KANT, I. K věčnému míru. Praha: OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005-85-2.
 • KANT, I. O výchově. Praha: Dědictví Komenského, 1931.
 • KASPER, T., KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.
 • KASPER, T. Německé venkovské výchovné ústavy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7290-351-1.
 • KŘÍŽENECKÝ, J. Ochrana mládeže a eugenika. Praha: Otto, 1916.
 • PATOČKA, J. Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství. Praha: Václav Petr, 1942.
 • PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-63-6.
 • SPENCER, H. Dané pravdy mravoučné. Přerov: J. Úlehla, 1895.
 • SPENCER, H. Vychování rozumové, mravné a tělesné. Praha: Rohlíček a Sievers, 1879.
 • ÚLEHLA, J. Listy pedagogické. Díl 1. 2. Praha: Dědictví Komenského, 1904.
 • ÚLEHLA, J. Zkoumání o výchově člověka, o útvarech společenských a jejich spojitosti zákonné i vývojové. Kniha sedmá a osmá, Revoluce; O lidské vzdělanosti, jejím původu a rozvoji. Praha: Dědictví Komenského, 1926.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr