Course: Selected practical problems of education in school practice

» List of faculties » FP » KPP
Course title Selected practical problems of education in school practice
Course code KPP/VPP-B
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The school system in the Czech Republic 2. School systems of neighboring countries, comparison with the Czech Republic 3. System of special schools in the Czech Republic, education of disabled children 4. Inclusion in the Czech educational system, pupils with special educational needs 5. Extremely gifted and talented pupils and their care, eight-year grammar schools 6. Elementary schools with alternative education programs 7. Private schools in the Czech school system 8. Compulsory pre-school year in kindergarten, preparatory classes, postponement of school attendance

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Observation
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Class attendance - 8 hours per semester
 • Home preparation for classes - 14 hours per semester
 • Home preparation for classes - 8 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
 • Preparation for credit - 12 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to introduce students to the school field and to acquire elementary skills in the field of observation, evaluation, analysis and reflection of selected psychodidaktic phenomena. The course is oriented to the school system, especially to the system of elementary education, including special schools, practical methodological preparation and development of personality professional prerequisites for students. Students will take part in discussions with pedagogical staff in specific educational institutions and in direct educational activities within the hospitations.
After completion of the course student will be able: 1. to understand the content of prescribed curriculum of the course 2. to reflect the topics of the course critically 3. to demonstrate specific intellectual skills gained in a course in writing of a semestral paper 4. to apply gained knowledge in educational process
Prerequisites
Basic knowledge of pedagogy and psychology.

Assessment methods and criteria
Presentation of acquired experience via portfolio, Written assignment

Active participation in the course, continuous fulfillment of assigned tasks, preparation of the portfolio.
Recommended literature
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • LANGER, J. a kol. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5119-0.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • PÍŠOVÁ, M. et al. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5744-9.
 • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
 • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-247-6871-2.
 • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester