Předmět: Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje jedinců a skupin

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje jedinců a skupin
Kód předmětu KPP/VPPD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pedagogicko-psychologická diagnostika jako vědní disciplína. Etika v diagnostice. 2. Oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci vychovatele. 3. Metody pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci vychovatele. 4. Diagnostika vývojově přiměřených projevů dítěte. 5. Diagnostika vztahů a klimatu ve skupině. 6. Diagnostika komunikačních a sociálních dovedností dětí a mládeže.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou pedagogicko-psychologické diagnostiky prováděné vychovateli především v rovině poznávání a rozvoje sociálních a komunikačních dovedností vychovávaných jedinců a v rovině poznávání a rozvoje rolí a vztahů ve vedené skupině. Vybraná témata předmět představuje od jejich obsahového vymezení až po aplikaci teoretických poznatků na řešení vybraných modelových situací.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika jako nástroj rozvoje jedince a skupiny 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • BRAUN, R. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-656-7.
 • ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2742-4.
 • HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
 • MERTIN, V., a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-679-0.
 • ŠNÝDROVÁ, I. Psychodiagnostika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2165-1.
 • TESTCENTRUM. Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum, 2001. ISBN 80-86471-07-1.
 • VALENTOVÁ, L. Školní poradenství II. Praha: UK, 2013. ISBN 978-80-7290-629-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr