Předmět: Pedagogická psychologie pro vychovatele

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Pedagogická psychologie pro vychovatele
Kód předmětu KPP/VPPS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jedlička Richard, doc. PhDr. Ph.D.
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
 • Břečková-Chalupová Eva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vymezení obsahu předmětu pedagogické psychologie a interdisciplinární vztahy. Počátky oboru, jeho vývoj a význam pedagogické psychologie v odborné přípravě pedagogických pracovníků. Bio-psycho-sociální podmíněnost procesu učení; vliv různých faktorů na výsledky pedagogické práce. Význam edukace při tvorbě sebepojetí, životního stylu a sociálním začleňování jedince; koncepce socializačního procesu; vliv na pojetí výchovy. Rodina a její funkce; primární socializace; kulturní a sociální kapitál rodiny, vliv na vývoj dítěte. Škola jako socializační instituce; její funkce a vliv. Vrstevnické vztahy; referenční skupiny; vliv vrstevnické skupiny na rozvoj osobnosti a sociální začleňování; volný čas mládeže a komunikační média. Pojem učení: učení jako adaptační proces; učení jako získávání zkušeností, dovedností, postojů apod. Učení a paměť. Strategie zapamatování si naučeného; problém zapomínání a vyhasínání paměťových stop; vliv na tyto procesy. Teorie učení; druhy učení - různá třídění; učení nonintencionální a intencionální. Dělení učebních procesů podle vnější formy a vývojového postupu. Řízené školní učení; obecné cíle, učivo, metody a formy, hodnocení. Kognitivní styly a styly učení. Učení a motivace. Emoční potřeby žáků; význam emocí při osvojování si postojů a hodnot. Význam odměn a trestů při procesu učení. Vlohy, schopnosti a jejich rozvoj v procesu učení. Inteligence a intelekt: možnosti rozvoje v procesu učení. Význam volních vlastností a vědomé autoregulace. Tvořivost a inteligence. Nadání a talent. Rozpoznání nadání a jeho podpora. Mentální retardace: rozpoznání a podpora žáka. Psychologické aspekty dětské hry a její význam v procesu výchovy. Význam pohádkových příběhů, čtení a dramatizace pohádek pro rozvoj dětí. Spolupráce a komunikace dětí při hře. Podpora rozvoje dětského řečového projevu; možnosti prevence poruch řeči. Využití hry při vzdělávání. Využití hraček a herních činností v pedagogické diagnostice. Léčebně-rehabilitační využití hry a hraček. Využití principů hry při prevenci sociálně patologických jevů a nápravě poruch chování. Psychologické aspekty dětské kresby a vývoj kresebného projevu; specifika výtvarného vyjádření oproti jiné herní činnosti. Vliv mateřské školy na rozvoj dětské osobnosti a začlenění do kolektivu; adaptační poruchy a možnosti pomoci. Zahájení školní docházky, příprava na zvládání školních nároků a podpora dítěte. Učení v procesu vyučování. Komponenty vyučovacího procesu z pohledu pedagogické psychologie. Znaky učiva; psychologický význam učiva, výběru a uspořádání; výukové cíle jako faktory řízené socializace; druhy cílů. Koncept postupně rozvíjejícího vyučování: zóna nejbližšího vývoje; možnosti podpory ze strany vychovatele. Přiměřená zátěž, druhy zátěže; stres při učení a volnočasových činnostech; příčiny distresu, psychohygienická opatření; význam eustresu, zvyšování odolnosti vůči stresorům. Metody zvyšující aktivaci a motivaci žáků. Kooperativní učení a kompetitivní pojetí učení při procesu vzdělávání. Artefiletika jakou součást nové kultury vyučování a učení. Expresivní experimentace a její reflexe; vliv na rozvoj osobnosti, sociálních vztahů a pochopení kulturních obsahů edukačních procesů. Možnosti hodnocení žáků a psychologická pochybení při hodnocení. Intelektové a mimointelektové příčiny neprospěchu u žáků. Specifické poruchy učení a chování. Syndrom ADHD (resp. ADD): vliv na proces učení. Psychologické zásady uplatňování diferencovaného a individualizovaného přístupu k dětem a dospívajícím se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření. Spolupráce vychovatele s dalšími odborníky při podpoře dětí a dospívajících se speciálními vzdělávacími potřebami; koncept komplexní edukační péče; pedagogicko-psychologické přístupy usnadňující inkluzi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pomáhá vést studenta k promýšlení vhodných stylů profesní činnosti, volbě adekvátních přístupů k dětem, dospívajícím i starším klientům volnočasových zařízení. Součástí profesní výbavy je porozumění psychologické podstatě učení, vyučování a poskytování výchovné podpory jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami. Student se naučí zajišťovat komplexní výchovnou, vzdělávací a preventivní činnost změřenou na celkový rozvoj osobnosti, na socializaci, resocializaci a reedukaci, včetně navrhování cílených opatření směřujících k dalšímu zkvalitňování procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského či jiného zařízení.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Pedagogická psychologie pro vychovatele 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Získání atestace je podmíněno minimálně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z doporučené literatury, přičemž alespoň 1 publikace je ze souboru základní literatury. Ke kvalitnímu zpracování rozvahy o více než 2 odborných textech se přihlíží při závěrečném hodnocení u zkoušky. Každá analýza věcného obsahu knihy má být zpracována v rozsahu nejméně 5 stran strojopisu. Vykonání zkoušky probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním v kontextu přímé výchovně-vzdělávací činnosti.
Doporučená literatura
 • ČERNOUŠEK, M. Děti a svět pohádek: kouzlo vyprávěného slova. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1434-2.
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.
 • FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.
 • JANOUŠEK, J. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4295-3.
 • JEDLIČKA, R., a kol. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5447-5.
 • JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2018.
 • KEJKLÍČKOVÁ, I. Vady řeči u dětí. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-247-3941-0.
 • MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • PAYNE, H. Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-887-6.
 • RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-728-2.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
 • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7.
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. Kladno: AISIS, 2010. ISBN 978-80-904071-5-2.
 • WINNICOTT, D. W. Hraní a realita. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1307-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr