Předmět: Vybrané praktické problémy výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané praktické problémy výchovy
Kód předmětu KPP/VPPV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Konečná Adriana
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Franková Jana, PhDr. Ph.D.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
Pro studenta má předmět funkci uvedení do školského terénu a získání elementárních dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe vybraných psychodidaktických jevů. Činnosti: pozorování při aktivitách exkurzního charakteru, besedy s pracovníky konkrétních školských zařízení, praktické osvojení některých výzkumných metod, hospitace ve vyučovacím procesu. Předmět je orientován na školský systém (zejména na systém základního školství včetně speciálních škol), praktickou metodologickou průpravu a rozvoj osobnostních profesních předpokladů studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí do praktických problémů výchovy v kontextu školské praxe.
Po splnění kurzu bude student schopen: porozumět obsahu daného předmětu kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na praxích. Vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • BENDL, S. Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností..
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
 • SLÁČIKOVÁ, O. Hospitace v pedagogické praxi. Závěrečná práce pro přiznání.
 • ŠIMONÍK, O. Pedagogická komunikace. In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium.Brno: Paido, 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr