Předmět: Projektové řízení a právní předpisy ve vzdělávací oblasti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Projektové řízení a právní předpisy ve vzdělávací oblasti
Kód předmětu KPP/VPRP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Bárta Karel, Mgr.
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Právní systém v ČR: právo v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální péče (základní právní pojmy, dokumentace škol a školských zařízení, školský rejstřík, financování škol a školských zařízení, výkon ústavní a ochranné a preventivně výchovné péče), specifika projektových žádostí. Management: definice managementu, plánování (význam plánování, plán, osobní plánování, management osobního času), organizování (proces organizování, základní prvky organizačních struktur, koordinace činností), rozhodování, vedení (obecná psychologie práce, motivační techniky, přístupy k jednotlivým povahovým rysům pracovníků), kontrola (kontrolní proces, stanovení standardů, kritické body kontroly). Projektový management: definice projektového managementu, participativní metody přípravy projektu, postupy řízení projektu (harmonogram, rozpočet a systémy kontroly), ukazatele hodnocení projektu, řízení rizik, monitoring, reporting.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy managementu, projektového managementu a vybranými kapitolami z personálního managementu.
Student bude schopen: rozumět oblasti projektového managementu využít získané poznatky a dovednosti v řízení ziskových/neziskových organizací
Předpoklady
Základní znalosti o školském systému České republiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce, Test

Docházka na přednášky a cvičení v rozsahu min. 60 %. Prezentace semestrální práce. Úspěšnost min. 60 % v zápočtovém testu.
Doporučená literatura
 • EGER, L., et al. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň: Nava, 2013. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • HAČKAJLOVÁ, L., PROSTĚJOVSKÁ, Z., TOMÁNKOVÁ, J. Projektový management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. ISBN 978-80-87839-00-3.
 • MARŠÍKOVÁ, K. a M. ZBRÁNKOVÁ. Úvod do managementu I. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-248-8.
 • OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2400-3.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.
 • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-1506-0.
 • SPIRIT, M., RYCHTERA, B., ŠEDÝ, Z. Úvod do studia práva I. Liberec, Technická univerzita, 2002. ISBN 80-7083-586-9.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
 • VEBER, J. Management. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr