Předmět: Vybrané výchovné problémy 1

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané výchovné problémy 1
Kód předmětu KPP/VPV1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Rizikové chování - vymezení norem a normality chování, vymezení rizikového chování ve vztahu k sociálně deviantnímu a sociálně patologickému chování, vývojové příčiny rizikového chování (vliv úrovně myšlení, vliv psychosociální vyspělosti, vliv morální vyspělosti), projevy rizikového chování jako odraz naplňování potřeb. Prevence rizikového chování - druhy prevence rizikového chování (primární, sekundární a terciární; nespecifická a specifická; všeobecná, selektivní a indikovaná), efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování, zařízení poskytující prevenci rizikového chování (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, policie, neziskové organizace), pracovníci provádějící prevenci rizikového chování, diagnostika vztahů ve skupině jako součást prevence rizikového chování, práce se skupinou jako součást primární prevence rizikového chování. Řešení rizikového chování - vliv sociálních faktorů na projevy a řešení rizikového chování (např. sociální kognice a porozumění, sociální vliv ve skupině, poslušnost a autorita ve skupině, výchovné styly rodičů, hodnotová orientace rodiny, sociální zázemí rodiny), mimoškolní instituce při řešení rizikového chování, význam a formy spolupráce a komunikace pedagoga volného času a rodiny při řešení rizikového chování, dítě a dospívající při řešení rizikového chování (náprava nastalé škody, postoj dítěte a adolescenta k rizikovému chování, změny v chování dítěte a adolescenta, sebereflexe).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 112 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oblastí rizikového chování dětí a dospívajících a s možnostmi prevence a řešení rizikového chování žáků ze strany pedagoga volného času a dalších institucí.
Student zná základní formy rizikového chování dětí a dospívajících. Student popíše projevy a možnosti rozpoznání výskytu rizikového chování u dětí a dospívajících. Student zná příčiny výskytu rizikového chování u dětí a dospívajících. Student rozumí souvislosti výskytu rizikového chování s vývojově a sociálně podmíněnými faktory. Student zvládne řešit výskyt rizikového chování u dětí a dospívajících z pozice volnočasového pedagoga. Student zná úrovně prevence rizikového chování. Student zná cíle prevence vybraného rizikového chování. Student rozumí tomu, co je a není v rámci prevence rizikového chování specifickou prevenci a nespecifickou prevenci. Student rozumí tomu, co je a není v rámci prevence rizikového chování efektivní / neefektivní prevencí. Student rozumí roli prevence rizikového chování ve volném čase. Student sestaví funkční program primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování.
Předpoklady
Základníi znalosti z vývojové psychologie. Absolvovaná praxe s dětmi anebo dospívajícími.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na kontaktní výuce. Návrh a prezentace programu primární všeobecné prevence pro vybranou věkovou skupinu a vybranou formu rizikového chování.
Doporučená literatura
  • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
  • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
  • HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
  • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4450-6.
  • KREJČOVÁ, L., MERTIN, V., eds. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-603-5.
  • MERTIN, V. Ze zkušeností dětského psychologa. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-764-5.
  • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní