Předmět: Tvorba preventivního programu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Tvorba preventivního programu
Kód předmětu KPP/VTPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Rizikové chování a sociálně patologické jevy - vývojové příčiny rizikového chování (vliv úrovně myšlení, vliv psychosociální vyspělosti, vliv morální vyspělosti), vymezení rizikového chování, druhy, projevy, příčiny a funkce rizikového chování (záškoláctví, šikana a agrese, rizikové sporty a rizika v dopravě, rasismus a xenofobie, sekty, sexuálně rizikové chování, závislostní chování, poruchy příjmu potravy, týrání, zneužívání a zanedbávání) 2. Primární prevence rizikového chování dětí a dospívajících - druhy prevence rizikového chování (primární a sekundární; nespecifická a specifická; všeobecná, selektivní a indikovaná), efektivní a neefektivní formy primární prevence rizikového chování, cíle nespecifické a specifické primární prevence rizikového chování, zařízení poskytující prevenci rizikového chování (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, policie, neziskové organizace), pedagog volného času jako poskytovatel prevence rizikového chování, programy a metodiky primární prevence rizikového chování (příklady dobré praxe)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s procesem tvorby, realizace a evaluace preventivních programů pro děti a mládež.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Tvorba preventivního programu 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má znalosti z oblasti pedagogické psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Pro získání zápočtu student prezentuje návrh uceleného programu primární prevence vybraného rizikového chování u vybrané věkové skupiny. Student v rámci prezentace prokáže schopnost naplánovat ucelený primárně preventivní program, který sleduje jasně vymezené cíle, zařazuje efektivní formy primárně preventivních aktivit, obsahuje kritéria pro evaluaci naplnění cílů programu a analýzu rizik programu.
Doporučená literatura
 • FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-154-1.
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4450-6.
 • [MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY]. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012.
 • MIOVSKÝ, M., a kol. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Praha: Klinika adiktologie, 2015. ISBN 978-80-7422-394-5.
 • MIOVSKÝ, M., a kol. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze, 2012. ISBN 978-80-87258-89-7.
 • THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr