Předmět: Vybrané výchovné problémy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Vybrané výchovné problémy
Kód předmětu KPP/VVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Harazinová Radka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Povinně volitelný předmět pro studenty učitelství 2. stupně ZŠ. Cílem předmětu je naučit studenty řešit vybrané výchovné problémy v základní škole, jako jsou problémy kázně, šikany, konfliktů mezi žáky. Studenti si osvojí techniky k ovlivňování sociálního klimatu školní třídy, kooperativní techniky a řadu her zaměřených na rozvoj sociálních dovedností žáků v primární škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá vybranými výchovnými problémy na 2. stupni ZŠ.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Vybrané výchovné problémy 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha, 2003.
 • BENDL, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha, ISV 2001..
 • CANFIELD, J., SICCONE, F. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha, Portál 1998..
 • FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se:: Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha : Portál , 1997..
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha, Portál 2001..
 • KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
 • PAŘÍZEK, V. Učitel v nezvyklé školní situaci. Praha, SPN 1990..
 • PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. PF UK v Praze 1996..
 • PASCH, M.a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 1998.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, Portál 1997..
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997..
 • ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995.
 • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha, ISV 1999..
 • VALIŠOVÁ, A. Autorita vy výchově. Praha, Karolinum 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (15) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -