Předmět: Psychohygiena a komunikativní dovednosti

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Psychohygiena a komunikativní dovednosti
Kód předmětu KPP/ZKO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychohygiena - duševní normalita, duševní hygiena, duševní zdraví, aspekty zdravé mezilidské komunikace. 2. Komunikace v sociální práci - mezilidská komunikace, formy komunikace, funkce komunikace. 3. Specifika komunikace s nemotivovaným klientem. Motivace a hodnoty sociálního pracovníka x motivace a hodnoty klienta, revize cílů v komunikaci s nemotivovaným klientem. 4. Komunikace s problémovým klientem, manipulativní komunikace. Zásady obrany proti manipulaci v komunikaci. 5. Specifika komunikace s dítětem a jeho rodinou. Zohlednění vývojové úrovně dítěte, bezpečí dítěte. 6. Postoje a předsudky v komunikaci. Porozumění vlastní roli, postojům a předsudkům v komunikaci s klientem. Význam reflexe vlastních pocitů při komunikaci s klientem.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Kontaktní výuka - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni se základními prvky psychohygieny pracovníka v pomáhajících profesích a komunikací jako takovou, včetně specifik komunikace s vybranými typy klientů, jako je např. manipulativní klient, depresivní apod. V rámci cvičení si budou moci vyzkoušet nácvik komunikace s výše uvedenými typy klientů.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Psychohygiena a komunikativní dovednosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • KOTTLER, J. A. Profesní psychohygiena terapeuta: cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0372-8.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví.. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4.
 • MATOUŠEK, O., a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8.
 • PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0858-2.
 • SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka: [podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích]. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-369-7.
 • SCHULZ VON THUN, F. Jak spolu komunikujeme?: překonávání nesnází při dorozumívání. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0832-9.
 • SVOBODA, J. Poradenský dialog: vedení poradenského rozhovoru a poradenské skupiny. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-590-9.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr