Předmět: Základy profesní komunikace

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Základy profesní komunikace
Kód předmětu KPP/ZPKE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hubertová Lucie, Mgr. Ph.D.
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Hlavními cíli jsou: utřídění a prohloubení si informací o sociální komunikaci ve vztahu k rozvoji zdravých mezilidských vztahů a zdravé osobnosti, jejího podílu na vytváření zdravého edukačního prostředí ve škole. Předmět by měl být veden zejména formou metod aktivního sociálního učení tak, aby studenti sami vyzkoušeli řadu aktivit, které by je vedly k rozvoji vlastních prožitků a posílily jejich vlastní dovednosti. Úkolem předmětu je zvýšit u budoucích učitelů kompetenci komunikační - zlepšení vlastních komunikačních dovedností důležitých pro vykonávání profese učitele a rozvoj dovednosti vést žáky k rozvoji zdravé komunikace ve škole s využitím aktivizačních metod. Působení na druhé a ovlivňování mezilidských vztahů. Konflikty ve škole, jejich prevence a řešení. Asertivita, její využití v rodině a ve škole. Metody k rozvoji sociálních dovedností žáků. Zásady sociálně psychologického výcviku v primární škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá teorií i praxí pedagogické komunikace.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Základy profesní komunikace 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi ze sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec : Dialog, 1992..
  • MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : CDV MU, 1995..
  • MULLEROVÁ, S. Komunikační dovednosti. Liberec: TUL, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr