Předmět: Úvod do psychologické teorie

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Úvod do psychologické teorie
Kód předmětu KPP/ZPT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Kiryková Simona, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Psychologické vědy a předmět jejich zkoumání. Psychologie koncipovaná jako vědecká disciplína zabývající se projevy chování a jejich podmíněností, psychologie jako věda o myšlení a prožívání. Hlavní psychologické směry a jejich náhled na lidskou psychiku. Současné psychologické disciplíny a jejich metody. 2. Interdisciplinární vztahy mezi psychologií, sociologií, etologií, antropologií, pedagogikou, sociální prací atd. 3. Determinace lidské psychiky, její dimenze, psychické procesy a stavy. Vývoj duševních funkcí, faktory podmiňující vývoj psychiky. Etapy vývoje lidské osobnosti (prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence, časná a zralá dospělost, stáří), struktura osobnosti. 4. Kognitivní faktory - vnímání, pozornost, představivost, paměť, myšlení, řeč, inteligence. Emocionální faktory - city a emoce, emoční poruchy. Osobnostní faktory - temperament, zájmy, motivace, vůle, charakter. 5. Učení a jeho předpoklady, druhy učení, myšlenkové operace, řešení problémů. 6. Osobnost a socializace (primární a sekundární), sociální kognice, percepce a komunikace, sociální atribuce. Postoje, stereotypy a předsudky. Sociální role, status, sociální pozice. 7. Norma a normalita. Koncepce zdravé osobnosti. Identita jedince. Osobní a sociální vztahy, sociabilita, afiliace, přátelství, sexuální atraktivita, láska. Agrese, agresivita a hostilita. Kooperace, konformita a kompetice. 8. Malé sociální skupiny, vztahy mezi skupinami. Konflikty a jejich řešení. Řízení skupiny. Autorita a její typy. 9. Zátěž a stres, vliv na organismus, adaptace, resistence, resilience, následky působení silného či dlouhodobého stresu. 10. Duševní poruchy a poruchy psychosociálního vývoje - příčiny, možnosti příznivého ovlivnění a prevence. 11. Etické problémy v psychologii, problematika výzkumu psychologických jevů a lidského chování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Kontaktní výuka - 12 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni se základní psychologickou terminologií, psychologií vývojovou, obecnou atd. V rámci cvičení bude studentům umožněno reflektovat své teoretické znalosti s praktickými psychologickými problémy a nácvik využívání těchto znalostí psychologie v sociální práci či pomáhajících profesích obecně.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Úvod do psychologické teorie 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v praxi 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student se orientuje v psychologii v rozsahu středoškolského studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Písemná práce

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditů
Doporučená literatura
 • DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0040-6.
 • HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0534-0.
 • HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
 • HILL, G. Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-641-1.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-1284-0.
 • NOLEN-HOEKSEMA, S., et al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1499-3.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče. Liberec: TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-307-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Základy obecné psychologie. Liberec: TUL, 2007. ISBN 978-80-7372-283-8.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., eds. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr