Předmět: Základy sociologie a psychologie v cestovním ruchu

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Základy sociologie a psychologie v cestovním ruchu
Kód předmětu KPP/ZSP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
  • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Základem je rozšíření emočních a sociálních kompetencí studentů v oblasti komunikace, jednání ve stresu, navázání kontaktů. 1. Struktura kvalit emoční a sociální inteligence. Kompetenční model 2. Potřeby, modely. Osobní rozeznání potřeb. 3. Kompenzační strategie. 4. Reakce na nenaplněné potřeby. Pasivní a aktivní reakce v jednání lidí. 5. Osobní tendence a způsoby naplnění potřeb. 6. Hněv , agrese a konflikt. 7. Terén emocí, mozek. 8. Principy dozrávání osobnosti. 9. Základy komunikačních technik, vyjednávání. 10. Vedení skupin- dynamika skupiny. 11. Jak vést, jak řídit skupinu. 12. Stadia týmového rozvoje. 13. Osobnost člověka , včem jsme stejní a v čem rozdílní.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Posluchači se orientují v základech psychologie, sociologie s důrazem na mezilidské vztahy, komunikaci. Posluchači znají základy teorie komunikace, sociálních rolí a možných přístupů k tomu to tématu. Posluchači znají a používají základná návyky psychické hygieny.
- Posluchači rozvíjí klíčovou kompetenci komunikace a uvědomují si svoje základní tendence a návyky v komunikaci. - Používají techniky zvládání stresu a komunikace v náročných situacích. - Jsou orientováni v tématu konfliktů a jejich zvládání, zvládání náročných a stresových situací. - Získání a navýšení emočních a sociálních kompetencí. - Schopnost vést skupinu lidí. - Schopnost respektovat dynamiku týmu.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Získání zápočtu/ zkouška/ - prezentace zpracovaného vybraného tématu z oblasti sociální psychologie a sociologie. " Písemná práce v rozsahu 5-10 stran. " Prezentace Osobnostní rozvoj: osobní pokrok u studenta v oblasti komunikace, schopnosti vystupovat a prezentovat. Navýšení sebereflexe, znalost slabých a silných stránek.
Doporučená literatura
  • Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Praha: Management Press 2000.
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2003, 3. vyd..
  • HILL, G. Moderní psychologie : hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál, 2004..
  • Nakonečný, M. Sociální psychologie. Academia, Praha, 1999.
  • Nakonečný,M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Managment Press, 1993..
  • ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: PORTÁL 2005.
  • Vysekalová, J., Komárková, R. Psychologie reklamy, Praha, Grada Publishing 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr