Předmět: Využití výtvarné výchovy ve SP

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Využití výtvarné výchovy ve SP
Kód předmětu KPV/AVV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy cvičení: 1. Výtvarná výchova - Historie a současnost. Cíle, úkoly a obsah výtvarné výchovy. 2. Předpoklady a dispozice pro estetické činnosti a činitele ovlivňující jejich rozvoj. Výtvarné dispozice. Vnější a vnitřní faktory a možnosti jejich regulace. 3. Ontogenetický vývoj dětského výtvarného projevu. Charakteristické znaky jednotlivých vývojových období. Individualita a typologie výtvarného projevu. 4. Struktura hodiny výtvarné výchovy. Skupina a její charakteristika s akcentem na jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Přípravná, realizační a hodnotící fáze. Motivace, evaluace. 5. Metody a techniky výtvarné výchovy. Specifika ve výtvarné práci u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Hra ve výtvarné výchově. 6. Metodická struktura přípravy na hodinu výtvarné výchovy. Cíl - učivo (výtvarný problém) - téma - technika. 7. Výtvarná reedukace. Cíle, požadavky, učivo a cílová skupina, výstupy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je porozumění základním pojmům oboru. Studenti se seznámí se s jednotlivými metodami a možnostmi praktického užití různých výtvarných materiálů a technik při výchově a vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na specifika daného postižení a věkovou kategorii. Seznámí se s aspekty, které se podílejí na utváření předpokladů a dispozic pro estetické činnosti a činitele od raných vývojových fází. Studenti si osvojí základní metody a postupy výtvarné výchovy, které jsou vhodné pro danou věkovou kategorii a určitý typ zdravotního postižení.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Písemná práce

Aktivní účast na výuce, vypracování semestrální práce dle zadání.
Doporučená literatura
 • HAZUKOVÁ, H. Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání.. Praha, 2011. ISBN 978-80-87553-30-5.
 • HAZUKOVÁ Helena. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7361-079-1.
 • KRUPOVÁ, D. Umělci v mateřské škole. Praha: Raabe, 2016. ISBN 978-80-2662-1120-.
 • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..
 • ROESELOVÁ, V. Řady a projekty. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.
 • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr