Předmět: Biologie dítěte

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie dítěte
Kód předmětu KPV/BIDP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět "Biologie dítěte" seznamuje studenty se zařazením člověka do systému organismů, fylogenezí člověka, základy anatomie a fyziologie člověka, individuálním vývojem dětí a mládeže, věkovými zvláštnostmi ve vývoji, hygienou školní práce, možnostmi a prostředky prevence chorob a vývojových poruch, vlivem prostředí na zdraví, zásadami zdravé výživy, problematikou drogových závislostí a základy první pomoci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se zařazením člověka do systému organismů, fylogenezí člověka, základy anatomie a fyziologie člověka, individuálním vývojem dětí a mládeže, věkovými zvláštnostmi ve vývoji, hygienou školní práce, možnostmi a prostředky prevence chorob a vývojových poruch, vlivem prostředí na zdraví, zásadami zdravé výživy, problematikou drogových závislostí a základy první pomoci.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Vstupní úroveň znalostí: Pro absolvování se předpokládají vstupní znalosti biologie člověka na úrovni gymnázia. Pro absolventy jiných typů škol (především technických) se k doplnění vstupních znalostí doporučuje učebnice: Novotný I. et Hruška M.: Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, Praha 1995. Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce. Zkouška se skládá z písemného testu.
Doporučená literatura
  • DYLEVSKÝ, I.; TROJAN S. Somatologie 1, 2. Učebnice pro SZŠ. Avicenum, Praha 1990..
  • KLEMENTA, J. a kol. Somatologie a antropologie. SPN, Praha, 1981.
  • MALÁ, H.; KLEMENTA, J. Biologie dětí a dorostu. SPN, Praha, 1985..
  • NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna, Praha, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr