Předmět: Biologie v přírodovědě

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie v přírodovědě
Kód předmětu KPV/BIOP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje s pojmy živá a neživá příroda, se základy biologického systému a s metodami výuky přírodovědných předmětů na prvním stupni ZŠ. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Součástí je exkurze do zoologické a botanické zahrady v Liberci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s pojmy živá a neživá příroda, se základy biologického systému a s metodami výuky přírodovědných předmětů na prvním stupni ZŠ. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Součástí je exkurze do zoologické a botanické zahrady v Liberci.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Zápočet se skládá z písemného testu a poznávání přírodnin.
Doporučená literatura
  • ROZSYPAL, S. Atlasy a určovací klíče rostlin a živočichů.
  • ROZSYPAL, S. Přehled biologie. SPN, Praha 1987..
  • ROZSYPAL, S. Učebnice a osnovy přírodovědy pro jednotlivé ročníky.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr