Předmět: Biologie v přírodovědě

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Biologie v přírodovědě
Kód předmětu KPV/BIPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět Biologie v přírodovědě seznamuje se živou a neživou přírodou, se základy biologického systému a se základními pojmy z oblasti geologie, ekologie a ochrany přírody. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky, chápání vazeb v přírodě a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Důležitá je praktická zkušenost v terénu a přímý kontakt s přírodou, proto je součástí předmětu exkurze do zoologické, event. botanické zahrady v Liberci a dále terénní exkurze a přírodovědná vycházka.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Demonstrace, Projektová výuka, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Exkurze - 6 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s pojmy živá a neživá příroda, se základy biologického systému a s metodami výuky přírodovědných předmětů na prvním stupni ZŠ. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Součástí je exkurze do zoologické a botanické zahrady v Liberci.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zpracování seminární práce.
Doporučená literatura
  • ROZSYPAL, S. Atlasy a určovací klíče rostlin a živočichů.
  • ROZSYPAL, S. Přehled biologie.. Praha-SPN, 1987.
  • ROZSYPAL, S. Učebnice a osnovy přírodovědy pro jednotlivé ročníky.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr