Předmět: Didaktika Čj 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika Čj 1
Kód předmětu KPV/DC1K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět Čj 1 je předmět didaktický, v němž si studenti formou činnostní výuky osvojují základní teoretické otázky vyučování slohu, aplikované na konkrétní tvořivé vstupy pro žáky primárního vzdělávání. Těžištěm výuky je hravá, nenásilná forma rozvíjení komunikativních schopností žáků, jejich prvotního psaného projevu ve slohotvorných postupech informačním, popisném a vyprávěcím. Výuka je zaměřena na moderní postupy a metody, jako jsou metody kritického myšlení a aktivace samostatného přístupu žáka. Obsah seminářů: Slohová a komunikační výchova v RVP ZV, ŠVP, výstupy jednotlivých období, kompetence Základní slohové útvary na 1. stupni ZŠ Rozvoj písemného projevu žáka 1. st. ZŠ Rozvoj komunikačních dovedností a sdílení u žáků 1. st. ZŠ Aktivizační metody, metody kritického myšlení, tvůrčí psaní

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Čj 1 je předmět didaktický, v němž si studenti formou činnostní výuky osvojují základní teoretické otázky vyučování slohu, aplikované na konkrétní tvořivé vstupy pro žáky primárního vzdělávání. Těžištěm výuky je hravá, nenásilná forma rozvíjení komunikativních schopností žáků, jejich prvotního psaného projevu - vypravování, dopis a popis činnosti. Výuka je zaměřena na moderní postupy a metody, jako jsou metody kritického myšlení a aktivace samostatného přístupu žáka. Osnova: Komunikativní dovednosti Dramatická výchova a komunikace. Rozvoj verbální komunikace specifickými prostředky. Metody kritického myšlení k rozvíjení verbální komunikace. Základní formy společenského styku. Vypravování. Popis předmětu, děje.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce, prezentace vlastní práce.
Doporučená literatura
  • Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka.. Praha: ČŠI, 2010.
  • Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka.. Praha: NÚV, 2011. ISBN 978-80-87000-99-1.
  • HUBÁČEK, J. a kol. Český jazyk pro učitele 1. - 4. ročníku.. Praha-SPN, 1990.
  • KOTEN, Tomáš. Škola? V pohodě! (2): projektové vyučování na základní škole.. Most: Hněvín, 2009. ISBN 978-80-86654-25-6.
  • ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova.. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr